Обучение


ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ


„МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ към 01.12.2017 г. по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалост, съгласно Заповед NQ РД-01-1 55/11.11.2013 г. и Заповед NQ РД17-56/12.05.2016 г. на Министъра на здравеопазването

Специалност / Брой свободни места

  • Анестезиология и интензивно лечение /2 места/
  • Неонатология /1 място/
  • Психиатрия /1 място/
  • Кардиология /1 място/
  • Гастроентерология /1 място/
  • Хирургия /1 място/
  • Нервни болести /2 места/
  • Педиатрия /1 място/

Срок за кандидатстване – целогодишно.
Лице за контакт Д-р Иван Светулков – Изпълнителен директор.
Телефони за контакт: 0601/ 68 888