Структура


С Т Р У К Т У Р А на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ” АД гр. ТЪРГОВИЩЕ
Считано от 18.03.2013 година


Със Заповед № РД-15-249/19.03.2013 е утвърдена структура на „МБАЛ-Търговище”АД. Структурата е съобразена с Наредба 49 от 18.10.2010 год.за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството,дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и включва:

І. КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
1. Приемно-консултативни и функционални кабинети
кабинет вътрешни болести и функционална диагностика
кабинет нервни болести
кабинет хирургия
кабинет по неврохирургия
кабинет акушерство и гинекология
кабинет урология и ортопедия
кабинет педиатрия и клинична алергология
кабинет очни болести и УНГ болести
кабинет психиатрия
кабинет детска психиатрия
кабинет преданестезиологична подготовка
кабинет кожно-венерически болести
кабинет доплерова сонография на СС заболявания и ангиография / І-во
Вътрешно отделение
кабинет бронхологичен и изследване на ФИД и КГА / ІІ-ро Второ вътрешно отделение
Кабинет ендоскопски / Хирургично отделение
Електрофизиологична лаборатория –ЕЕГ;ЕМГ; доплерова сонографя; кабинет евокирани потенциали/Нервно отделение
Кабинет по ФИД и КГА- Педиатрично отделение
Ендоскопски кабинет / АГО
Ендоскопски кабинет/ Отделение по ушно-носно-гърлени болести
Кабинет по флурисцентна ангиография /Очно отделение
Кабинет ултразвукова диагностика/Очно отделение

2. СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
5 легла за 24 часово наблюдение
3. Клинична лаборатория

4. Микробиологична лаборатория

5. Лаборатория Медицинска паразитология

6. Отделение Образна диагностика

7. Отделение Съдебна медицина

8. Хемодиализен център
– в т-ч- кабинет по профилактика и лечение на болни с напреднала ХБН
9. Отделение по трансфузионна хематология

10. Териоториална експертна лекарска комисия

11. Отделение Клинична патология

12. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина /15 легла на функционален принцип от съответните отделения – ІВО, ІІВО, ХО,ДО,НО, Очно и ОТО/

ІІ. СТАЦИОНАРЕН БЛОК с 402 легла
1. Отделение по вътрешни болести – Първо вътрешно отделение с легла по кардиология, ендокринология и болести на обмяната, токсикология, гастроентерология, физикална рехабилитационна медицина 42 легла
/2 легла –ОФРМ/

2. Отделение по вътрешни болести – Второ вътрешно отделение с легла по пневмология и фтизиатрия, нефрология, хематология, ревмокатология и кардиология
44 легла
/2 легла –ОФРМ/

3. Отделение по хирургия 48 легла
/2 легла –ОФРМ/

4. Отделение по ортопедия и травматология 18 легла
/2 легла ОФРМ/
5. Отделение по урология 11 легла
Операционни зали – 2
В.т.ч. – отворени операции
-ендоскопски изследвания и операции
6. Операционен блок
Хирургична операционна зала – 2
Ортопедо травматологична зала – 1
Септична превързочна ХО и ОТО- 1
Зала събуждане и приспиване- 1
7. ОАРИЛ 8 легла

8. Отделение по нервни болести 33 легла
/3 легла ОФРМ/
9. Отделение по педиатрия 34 легла
/2 легла –ОФРМ/

И разкрити:
– сектор по неинвазивна функционална диагностика на сърдечно съдовата система
– учебен център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет /занималня/

10. Отделение по акушерство и гинекология 37 легла
В т.ч. Сектор родилен 14 легла
Сектор гинекология 6 легла
Сектор патологична бременност 16 легла
Раждане с повишен риск 1 легло

И разкрити :
2 операционни зали /септична и асептична/
2 родилни зали /септична и асептична/
1 предродилна зала

11. Отделение по неонатология 14 легла
12. Отделение по инфекциозни болести 09 легла за лица над 18 год. 04 легла за лица под 18 год. /базирани в основната страда на „МБАЛ Търговище” АД – І-ви етаж северно крило/
13. Отделение по кожни и венерически болести 15 легла
14. Отделение по УНГ 8 легла

И разкрити:
–аудиологичен сектор и отоневрологични изследвания
-операционна зала – 1
– Ендоскопски кабинет

15. Отделение по очни болести 9 легла
Операционна зала -1
/2 легла –ОФРМ/
16. Отделение по психиатрия 68 легла
в т.ч.
Психиатрия – 58 легла
Детска психиатрия – 10 легла
Дневен стационар – с 10 места

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКИ БЛОК
1. Административни дейности
– счетоводство
– статистика
– човешки ресурси
– деловодство
2. Обслужващи дейности
– Транспортно звено
– Перилно стопанство
– Парова централа
– Поддръжка на МТБ
-Звено за оперативно медицинско осигуряване с АТЦ
3. Централна стерилизационна

ІV. Болнична аптека