Обучение


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ


„МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ към 15.11.2019 г по специалности, за които лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност, съгласно Заповед № РД-17-233/07.11.2018 г. на Министъра на здравеопазването

Специалност / Брой свободни места

 • Анестезиология и интензивно лечение /2 места/
 • Хирургия /1 място/
 • Нервни болести /2 места/
 • Педиатрия /1 място/
 • Кожни и венерически болести /1 място/

На основание чл.46, ал.5 от Наредба № 1/22.01.2015г. и Заповед на министъра на здравеопазването № РД-19-6 от 31.10.2019г.

„МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ, за които държавата ще финансира таксата за теоретично и/или практическо обучение по следните специалности:

Специалност / Брой свободни места

 • Вътрешни болести /1 място/
 • Вътрешни болести /1 място/
 • Клинична лаборатория /1 място/
 • Клинична микробиология /1 място/
 • Неонатология /1 място/
 • Пневмология и фтизиатрия /1 място/
 • Психиатрия /2 места/
 • УНГ болести /1 място/

Необходими документи за кандидатстване: заявление, диплом за висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина или академична справка, издадена от съответното висше училище.
Срок за подаване на заявление за кандидатстване до 15.12.2019г.
Класирането ще се обяви до 31.12.2019г. на информационното табло в отдел «Човешки ресурси» и на интернет страницата на МБАЛ Търговище.
При наличие на повече кандидати от броя на определените места, класирането ще се извършва съобразно средния успех от следването и от държавните изпити.

Срок за кандидатстване – целогодишно.
Лице за контакт Д-р Иван Светулков – Изпълнителен директор.
Телефони за контакт: 0601/ 68 888