Ръководство


Ръководство на „МБАЛ-Търговище”АД


„Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище”АД се управлява от Съвет на директорите в следния състав::

Д-р Явор Димитров Александров – Председател
Д-р Иван Георгиев Тянев – зам.председател
Д-р Иван Василев Светулков – Изпълнителен директор

Д-р Иван Василев Светулков – представлява и управлява дружеството, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване: – диплом за висше образование по медицина № 000919/1985 г., издадена от МА Варна

  • – диплом за специалност по Урология № 37467/1991, издадена от МА Варна
  • – удостоверение за здравен мениджмънт, №31/2002 г., издаден от МУ София
  • – „Социална медицина и здравен мениджмънт”, № 012060/ 2006 г., издаден от Медицинска академия София.

Д-р Иван Георгиев Тянев – Ръководител направление „Медицински дейности” Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1991 г. Работи като ордина­тор в ЦСМП-Търговище до 1993 г. От 1993 до 2003 г. е ординатор в Психи­атрично отделение. От 2003 г. е Ръководител направление “Медицински дей­ности” на МБАЛ-Търговище АД.
Придобива специалност “Психиатрия” през 1997 г. и “Здравен ме­ниджмънт” през 2003 г. Има следдипломни квалификации и специализации в България, Италия, CAЩ и Словения.

Татяна Пенева Петрова – Главна медицинска сестра . Завършва УЗГ в МУ София 2011 г. Придобива специалност „Обществено здравеопазване” по Наредба №34 през 2007 г. МУ Варна.
Работи като старша медицинска сестра в ДПО на ОРБ, ДПО на ДКЦ, ГППМП Медика 9, ПКК при „МБАЛ-Търговище”АД, Първо вътрешно отделение при „МБАЛ-Търговище”АД.
От ноември 2016 е Главна медицинска сестра на лечебното заведение
Председател на РК на БАПЗГ Търговище

Николай Рашков Стойчев – Ръководител направление “Икономически дейности” – Завършва висше образование в СА “Д.А. Ценов” гр. Свищов през 2000 г., специалност “Стопански и финансов контрол” и през 2002 г. – спе­циалност “Бизнесанализ”.
От 2001 до 2005 г. работи в Териториална дирекция на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол в отдел Организация и координация на контролната дейност – Област Търговище като младши вътрешен одитор.
От 2005 г. е Ръководител направление “Икономически дейности” на МБАЛ-Търговище АД.

Инж. Иван Дончев Иванов – Ръководител Направление “Административно-стопански дейности” Завършва висше образование през 1997 г. в РУ “А. Кънчев” – Русе, спе­циалност “Машиностроителни технологии и мениджмънт”. През 1997 г. ра­боти в лаборатория “Теория на механизмите и машините” към Русенски университет; 1998-1999 г. – конструктор машини-полуавтомати в “Белинда” ООА гр. Русе; 2001-2005 г. – “Терем-Хан Крум” ЕООД – Търговище – кон­структор. От 2005 г. работи в „МБАЛ-Търговище” АД последователно като инженер-технолог в ХДЦ и инженер, специалист по безопасност и охрана на труда. От 2006 г. е Ръководител направление “Административно-стопански дейности”.