Структура


С Т Р У К Т У Р А на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ” АД гр. ТЪРГОВИЩЕ
Считано от 29.03.2019 година


І. КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

 1. Приемно-консултативни и функционални кабинети
 • кабинет вътрешни болести и функционална диагностика
 • кабинет нервни болести
 • кабинет хирургия
 • кабинет хирургия в отделение по хирургия
 • кабинет по неврохирургия
 • кабинет акушерство и гинекология
 • кабинет урология и ортопедия
 • кабинет педиатрия и клинична алергология
 • кабинет очни болести и УНГ болести
 • кабинет психиатрия
 • кабинет детска психиатрия
 • кабинет преданестезиологична подготовка
 • кабинет кожно-венерически болести
 • кабинет доплерова сонография на СС заболявания и ангиография / І-во

Вътрешно отделение

 • кабинет бронхологичен и изследване на ФИД и КГА / ІІ-ро Второ вътрешно отделение
 • Кабинет ендоскопски  /  Хирургично отделение
 • Електрофизиологична лаборатория –ЕЕГ;ЕМГ; доплерова сонографя; кабинет евокирани потенциали/Нервно отделение
 • Кабинет по ФИД и КГА- Педиатрично отделение
 • Ендоскопски кабинет / АГО
 • Ендоскопски кабинет/ Отделение по ушно-носно-гърлени болести
 • Кабинет по флурисцентна ангиография /Очно отделение
 • Кабинет ултразвукова диагностика/Очно отделение

  1.1 Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

  2. Мултипрофилно спешно отделение

  • 6 легла за 24 часово наблюдение
  • 24 часова консултативна дейност на спешен болничен комплекс, формиран както следва:
  отделение легла
  ІВО 13
  ІІВО 13
  ХО 13
  ОТО 6
  УРО 4
  ОАИЛ 3
  НО 8
  ДО 10
  АГО 10
  ННО 4
  УНГ 3
  Очно Отд. 3
  ЦПЗ 21

  Представляващи 30% от легловата база на отделенията, влизащи в структурата на СБК.

  3. Клинична лаборатория

  4. Микробиологична лаборатория
  С дейност и като лаборатория по туберкулоза

  5. Лаборатория Медицинска паразитология

  6. Отделение Образна диагностика

  7. Отделение Съдебна медицина

  8. Отделение по хемодиализа
  – в т-ч- кабинет по профилактика и лечение на болни с напреднала ХБН

  9. Отделение по трансфузионна хематология

  10. Териториална експертна лекарска комисия

  11. Отделение Обща и клинична патология

  12. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

  13. Дневен стационар към отделение по психиатрия с 10 места

  ІІ. СТАЦИОНАРЕН БЛОК с 405 легла

  1. Отделение по вътрешни болести – Първо вътрешно отделение с легла по кардиология, ендокринология и болести на обмяната, гастроентерология, 42 легла

  2. Отделение по вътрешни болестиВторо вътрешно отделение с легла по пневмология и фтизиатрия, нефрология, хематология, ревматология и кардиология,44 легла

  3. Отделение по хирургия        42легла

  4.Отделение по ортопедия  и травматология         22 легла

  5.Отделение по урология          14 легла

  • Операционни зали – 2

  В.т.ч. – отворени операции

  • ендоскопски изследвания и операции

  6. Операционен блок

  Хирургична операционна зала – 2
  Ортопедо- травматологична зала – 1
  Септична превързочна  ХО и ОТО- 1
  Зала събуждане и приспиване- 1

  7. Отделение по анестезиология и интензивно лечение 10 легла

  8.Отделение по нервни болести          28 легла

  9.Отделение по педиатрия         34 легла

  И разкрити:

  • сектор  по неинвазивна функционална диагностика на сърдечно съдовата система
  • учебен център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет /занималня/

  10. Отделение по акушерство и гинекология     33 легла

  В т.ч. Сектор родилен         12 легла
  Сектор гинекология       5 легла
   Сектор патологична бременност   15 легла
  Раждане с повишен риск   1 легло

  И разкрити :

  • 2 операционни зали /септична и асептична/
  • 2 родилни зали /септична и асептична/
  • 1 предродилна зала

  11. Отделение по неонатология         16 легла

  12. Отделение по инфекциозни болести 09 легла за лица над 18 год.

  04 легла за лица под 18 год.

  13. Отделение по кожни и венерически болести 15 легла

  14. Отделение по УНГ                11 легла

  И разкрити:

  • аудиологичен сектор и отоневрологични изследвания
  • операционна зала – 1
  • ендоскопски кабинет

  15. Отделение по очни болести        10 легла

  • Операционна зала -1

  16. Отделение по психиатрия        71 легла
  в т.ч.

  • Психиатрия – 61 легла
  • Детска психиатрия – 10 легла

  ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКИ  БЛОК

  1. Административни дейности

  • счетоводство
  • статистика
  • човешки ресурси
  • деловодство

  2. Обслужващи дейности

  • Транспортно звено
  • Перилно стопанство
  • Парова централа
  • Поддръжка на МТБ
  • Звено за оперативно  медицинско осигуряване с АТЦ

  3. Централна стерилизационна

    ІV. Болнична аптека