"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Здравно – консултативен център

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве към "МБАЛ Търговище" АД

В изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. и Плана за действие за периода 2021-2023 г., в „МБАЛ -Търговище” АД функционира Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.

В Центъра ще се осъществяват здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни и медико-социални дейности.

Психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, бременни, родилки и деца до 18 г., с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на посочените целеви групи.

Здравните услуги ще се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари специалисти по акушерство и гинекология, по педиатрия, медицински сестри/акушерки, както и от немедицински специалисти - социален работник и психолог. Услугите ще се предоставят на място в Здравно-консултативния център и/или в дома на потребителя при предварително изготвен график.

Центърът предлага:

  • Осигурен достъп до интегрирани здравно-консултативни услуги на млади хора, деца с хронични заболявания, бременни жени и родилки;
  • Подобрен достъп и повишено ползване на медицинските услуги за рискови бременни, и деца с хронични заболявания;
  • Ранно откриване на рискови фактори за здравето и развитието на децата и предприемане на навременни мерки за ограничаването им;
  • Ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата и ранна интервенция;
  • Повишено ниво на информираност на родителите за отглеждане на децата и по-добри умения за родителство;
  • Превенция и ранна интервенция на уврежданията при децата;
  • Подобряване на комплексните грижи за деца с увреждания и деца със специфични потребности;
  • Подобрени показатели, характеризиращи здравното състояние на децата, бременните жени и родилките;
  • Комплексно медико-социално обслужване на деца с хронични заболявания

Работно време

За консултации

Преди обяд – 08:30 – 12:00 ч. След обяд – 12:30 – 16:30 ч.

Координатор

Лидия Стоянова

Контакти

0601 6 85 39 / 0601 2 00 98 / 0896 778 355 centar_mbaltargovishte@abv.bg

Почивни дни

Събота и Неделя
КОНТАКТИ