"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Платени услуги

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:
„Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище“АД
ЕИК: 125501290
Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.)
Цена, заплащана от:
Пациент НЗОК МЗ
Тип услуга : Общи , цени на прегледи, манипулации, консултации
ZU99292 Подкожна инжекция бр 10.00
ZU99295 Вземане на венозна кръв бр 15.00
GGP3997C Венозна инжекция бр 15.00
GGP3997B Мускулна инжекция бр 10.00
ZZ32350 Потребителска такса – за един ден бр 5,80
ZZ32351 Дубликат на документ бр 10.00
ZZ32352 Мед. документ, изискващ преглед бр 30,00
ZZ32353 Медицински документ без преглед бр 20.00
ZZ32354 Преглед от лекар специалист бр 75.00
ZZ32355 Преглед от лекар без специалност бр 45.00
ZZ32356 Преглед в дома на пациента бр 80,00
ZZ32357 Поставяне на абокат бр 15.00
ZZ32358 Венозна инфузия /1 единица вкл. медикамент до 30 мин бр 40,00
ZZ01Z3D Измерване на кръвно налягане бр 10.00
ZU89511 ЕКГ бр 20,00
ZZ32008 Алергологични тестове с натриване, скарифициране, надраскване бр 20.00
ZZ32376 Тоалет на болен, цялостен бр 50.00
ZZ32377 Тоалет на болен, частичен бр 20.00
ZZ32378 Транспорт на болен /за час/, За лекар на час 120.00
ZZ32379 Транспорт на болен /за час/, За мед. сестра на час 70.00
ZU89203 Ехокардиография бр 50.00
ZZ32257 Такса за обучение на специализанти на месец 230,00
Тип услуга : Клинични изпитвания
ZZ32425 Стартиране на многоцентрово клинично изпиртание бр 300.00
ZZ32426 Стартиране на едноцентрово клинично изпиртание бр 400.00
ZZ32427 Разглеждане на заявление за допустимост бр 200.00
ZZ32428 Еднократна такса за съхранение на медикаменти по КИ в болнична аптека и/или депо към болнична аптека бр 500.00
ZZ32429 Лечение на пациент, участващ в КИ /леглоден бр 70.00
ZZ32432 Такса „Архивиране” / 1 година-заплаща се при приключване на КИ
При използване на външен архив тази такса не се заплаща.
бр 950.00
Тип услуга : Образна диагностика
ZZ00250 3D и SSD реконструкции при КТ изследване на малките стави китка,лакет,глезен и ходило, коленни стави за стац.пациенти МБАЛ Т-ще бр 80,00
ZZ00057 рентгенография на носни кости бр 40,00
ZZ00058 рентгенография на двете колянни стави в право положение бр 50,00
Z00060 стресова рентгенография на глезен с апарат бр 45,00
ZZ00061 стресова рентгенография на ходила в право положени бр 45,00
ZZ00062 консуматив при извършване на КАТ с контраст бр 50,00
ZZ00063 копие на CD от рентгеново изследване бр 10,00
ZZ00064 интерпретация и заключение на рентг.изследване от друго ЛЗ бр 40,00
Z00065 рентгенография на пикочен мехур бр 45,00
ZZ00066 рентгенография на колянна става в право положение бр 45,00
ZZ00067 копие на разчитне от рентг. изсл., извършено в МБАЛ Т-ще бр 10,00
ZU88210 Рентгенография на акромиоклавикуларна става бр 40,00
ZU88211 Рентгенография на раменна става бр 40,00
ZU88220 Рентгенография на лакетна става бр 40,00
ZU88230 Рентгенография на гривнена става бр 40,00
ZU88231 Рентгенография на длан и пръсти бр 40,00
ZU88260 Рентгенография на таз бр 50,00
ZU88261 Рентгенография на тазобедрена става бр 45,00
ZU88271 Рентгенография на колянна става бр 40,00
ZU88272 Рентгенография на подбедрица бр 40,00
ZU88280 Рентгенография на глезенна става бр 40,00
ZU88281 Рентгенография на стъпало и пръсти бр 40,00
ZU88330 Рентгенография на скапула бр 40,00
ZU87160 Рентгенография на лицеви кости. бр 50,00
ZU87161 Рентгенография на челюстите в специални проекции бр 40,00
ZU87170 Рентгенография на череп бр 50,00
ZU87430 Рентгенография на стерноклавикуларна става бр 40,00
ZU87431 Рентгенография на клавикула бр 40,00
ZU87152 Рентгенография на синуси бр 40,00
ZZ32232 Рентгенография на раменна кост бр 40,00
ZZ32233 Рентгенография на предмишница бр 40,00
ZZ32234 Рентгенография на гръдна кост бр 45,00
ZZ32235 Рентгенография на сакроилиачни стави бр 45,00
ZZ050123 Рентгенография на бедрена кост бр 45,00
ZZ32236 Рентгенография на специални центражи на череп бр 50,00
ZZ32238 Рентгенография на шийни прешлени бр 45,00
ZZ32239 Рентгенография на гръдни прешлени бр 50,00
ZZ32240 Рентгенография на лумбални прешлени и опашна кост бр 50,00
ZZ32241 Рентгенография на бял дроб и гръден кош бр 50,00
ZU88193 Рентгенография на корем бр 50,00
ZZ32500 Компютърна томография с запис на CD бр 150,00
ZZ32501 КТ на ДВЕ анатомични зони (съседни) бр 180,00
ZZ32243 Рентг. изследване на хранопровод, стомах и тънки черва бр 60,00
ZU88767 Ехография на коремни органи бр 60,00
Тип услуга : ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ
ZZ00051 бърз антигенен  тест за  Ковид -19 бр 15.00
ZZ00050 комбиниран тест за инфлуенца А,В И КОВИД 19 бр 20.00
ZZ00053 Бърз антителен тест за Ковид-19 бр 18.00
ZZ00054 Количествен антителен тест IgG бр 30,00
ZZ00055 Количествен антителен тест IgM бр 20.00
MM00058 Вируснеутрализиращи антитела RBD G бр 20.00
ZZ00100 Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID 19 бр 90.00
ZZ00101 Формуляр за резултат на PCR на чужд език бр 10.00
ZZ00102 Количествен антителен тест IgG на служители на МБАЛ-Търговище бр 15,00
ZZ00056 Определяне на Т- клетъчен имунен отговор спрямо Ковид-19 бр 120,00
ZZ32011 Диагностичен PCR тест за хламидия инфекция бр 40,00
ZZ32012 Комбиниран диагностичен PCR тест за хламидия, микоплазма хоминис и уреаплазма  инфекция 80,00
Тип услуга : Клинична микробиология и паразитология
ZZ00006 вземане на клиничен мателиал за изследване бр 5.00
ZZ00008 микроскопски препарат за микробиологично изследване бр 10.00
ZZ00009 директна бактериоскопия за туберкулоза бр 20.00
ZZ000010 микроскопска диагноза за малария бр 40.00
ZZ000011 микроскопска диагноза за чревни паразити бр 15.00
ZZ000012 посявка на клиничен материал за микробиологично изследване бр 20.00
ZZ000013 идентификация на бактериален причинител бр 15.00
ZZ000014 антибиограма на бактериален причинител бр 20.00
ZZ000015 разширена антибиограма на бактериален приинител бр 20.00
ZZ000016 изследване на хемокултура бр 30.00
ZZ000017 имунохроматографско изследване на клиничен материал бр 20.00
ZZ000018 посявка за туберкулоза бр 40.00
ZZ000019 седимент урина -ориентировъчно изследване бр 2.00
ZZ000020 реакция ЕЛИЗА  -1 маркер бр 25.00
ZZ000021 реакция ЕЛИЗА  -2 маркер бр 45.00
ZZ000022 реакция ЕЛИЗА  -3 маркер бр 60.00
Тип услуга : Патоанатомични изследвания
ZZ32389 Аутопсия бр 300.00
ZZ32390 Тоалет и обличане на труп на починал пациент бр 30.00
ZZ32391 Изработване и отговор на хистологична биопсична проба бр 30.00
ZZ32392 Оцветяване и отговор на цитологична биопсична проба бр 30.00
Тип услуга : нервни болести
ZU89209 Доплерова сонография на артерии и вени бр 70.00
ZU93082 Електромиография бр 70.00
ZU89142 Електроенцефалография бр 70.00
ZZ32077 Цветно дуплекс сканиране на магистрални артерии на главата бр 70.00
ZZ32078 За всеки пролежан ден в отд. по Нервни болести бр 30.00
Тип услуга : Трансфузионна хематология
ZZ32393 Определяне на кръвна група от периферна кръв бр 15.00
ZZ32394 Определяне на кръвна група по кръстосан метод бр 30.00
ZZ32364 от венозна кръв по АВО и резус системите бр 30.00
ZZ32395 Изработване на еритро антитела/Кумбс,в изо-и автосистеми/и Студови антитела бр 40.00
Тип услуга : Физиотерапия и рехабилитация
ZU99830 Лечение с инфрачервени и видими лъчи бр 4.00
ZU93990 Перкуторен дренаж на бял дроб при деца бр 4.00
ZU93830 Трудотерапия и обучение в ДЕЖ бр 2.00
ZU93220 Поетапна вертикализация и обучение в ходене бр 5.00
ZU93130 Постизометрична релаксация бр 5.00
ZU93181 Дихателна гимнастика бр 3.00
ZZ32261 Първичен преглед за Физикална и рехабилитационна медицина бр 50.00
ZZ32263 Пасивни упражнения бр 3.00
ZZ32264 Позиционна терапия бр 3.00
ZZ32265 Екстензионна терапия бр 3.00
ZZ32266 Масаж на цяло тяло бр 50.00
ZZ32267 Масаж частичен бр 7.00
ZZ32268 Механотерапия бр 5.00
ZU93122 Аналитична ЛФК бр 4.00
ZU93123 ЛФК с уреди бр 4.00
ZZ32269 Обучение в ползване на протези бр 5.00
ZZ32271 Лечение с НЧТ/галванизация, електрофореза, криоелектрофореза диадинамотерапия, терапия с ТЕНС/ бр 4.00
ZZ32272 Електростимулация бр 4.00
ZZ32273 Лечение със СЧТ /интерферентен ток, синосуидално моделирани токове/ бр 4.00
ZZ32274 Лечение с ВЧТ/Дарсонвал,УВЧ,СВЧ/ бр 4.00
ZU93399 Лечение с нискочестотно магнитно поле бр 4.00
ZU99825 Лечение с ултравиолетови лъчи бр 3.00
ZZ32275 Лечение с ултразвук бр 4.00
ZU99811 Криотерапия бр 3.00
ZZ32276 Парафинотерапия бр 5.00
ZZ32277 Инхалационна терапия бр 3.00
ZZ32278 Заключителен преглед бр 12.00
Тип услуга : Акушерство и гинекология
ZZ000036 присъствие на баща (близък) по време на раждане по възм. И след обучение бр 200.00
ZZ000037 ХСГ бр 100.00
ZZ000038 видеозаснемане на новородено при изписване бр 100.00
ZZ00002 акушерско изследване на бременна бр 40,00
ZZ00003 ОНКОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД С ЦИТОНАМАЗКА бр 50,00
ZZ00004 ултразвуков преглед -бременна до 13г.с. бр 40,00
ZZ00005 ултразвуков преглед -бременна след 13г.с. бр 50,00
ZZ000023 кардиотокография до 20 мин бр 30,00
ZZ000024 кардиотокография над 20 мин бр 40,00
ZZ000025 пункция на дъгласовото пространство бр 100,00
ZZ32032 за всеки пролежан ден в ОАГ без КП на ден 150,00
ZZ000028 ДИАТЕРМОКОАГУЛАЦИЯ, ВАПОРИЗАЦИЯ И КРИОТЕРАПИЯ НА ПОРЦИО бр 60,00
ZZ000029 персуфлация на тръби бр 100,00
ZZ000030 отстраняване на серклаж бр 50,00
ZZ000031 марсупиализация на бартолинови кисти и абсцеси бр 500,00
ZZ000033 самостоятелна стая – двойно настаняванев РО на ден 40,00
ZZ000034 поставяне/отстраняване на спирала с кюретаж бр 60,00
ZZ000032 самостоятелна стая в РО на ден 50,00
ZZ32003 Аборт по желание бр 250,00
ZZ32009 Сонография на женски таз бр 50,00
ZZ32010 Инфилтрационна анестезия бр 20,00
ZZ32014 Конизация с нож на порцио бр 650,00
ZU70211 Колпоскопия бр 50,00
ZZ32015 Поставяне на песар при статични аномалии на матката бр 20,00
ZZ32016 Поставяне на спирала/Отстраняване на спирала бр 60,00
ZZ32019 Вземане на ендометриална цитонамазка бр 50,00
ZZ32023 Фетална биометрия 4D ехограф бр 120,00
ZZ32024 Фетална биометрия 4D ехограф със запис на диск бр 120,00
ZZ320033 Проба за чувствителност към АБ в ОАГ бр 10,00
ZZ320034 Сваляне на конци в ОАГ бр 20,00
ZZ320035 Асептична превръзка средна в ОАГ бр 30,00
ZZ320036 Асептична превръзка голяма в ОАГ бр 40,00
ZZ320037 Септична превръзка средна в ОАГ бр 40,00
ZZ320038 Ссептична превръзка голяма в ОАГ бр 45,00
ZZ000032 Клизма в ОАГ бр 20,00
Тип услуга : Ортопедия и травматология
ZZ32403 Малка превръзка ортопедия и травматология бр 36,00
ZZ32404 Средна превръзка ортопедия и травматология бр 60,00
ZZ32405 Голяма превръзка ортопедия и травматология бр 96,00
ZZ32406 Малка гипсова превръзка без репозиция ортопедия и травматология бр 60,00
ZZ32407 Средна гипсова превръзка без репозиция ортопедия и травматология бр 96,00
ZZ32408 Голяма гипсова превръзка без репозиция ортопедия и травматология бр 120,00
ZZ32409 Мануална репозиция на горен крайник с гипсова превръзка бр 360,00
ZZ32410 Мануална репозиция долен крайник с гипсова превръзка бр 480,00
ZZ32412 Диагностична и лечебна пункция бр 60,00
ZZ32413 Обработка на рана голяма бр 180,00
ZZ32414 Обработка на рана малка бр 120,00
ZZ32415 Ексракция на нокът /резекция на нокът/ бр 360,00
ZZ32079 Имобилизация на горен крайник (Превръзка Дезо) бр 120,00
ZZ32085 Сваляне на гипс бр 84,00
ZZ32088 Обработка на повърхностна рана на ниво фасция : малка бр 180,00
ZZ32089 Обработка на повърхностна рана на ниво фасция : голяма бр 240,00
ZZ32090 Обработка на инф. рана (инцизия) бр 360,00
ZZ32091 Обезболяващи блокади бр 60,00
ZZ32092 Вземане на биопсия бр 120,00
ZZ32093 Вземане на раневи секрет бр 96,00
ZZ32094 Поставяне на ТАП по желание на пациента бр 36,00
ZZ32095 полагане на допълнителни грижи от санитар на ден 36,00
ZZ32096 За всеки пролежан ден в отд. по Ортопедия и травматология на ден 240,00
Тип услуга : Урология
ZZ32477 Уретрален стенд за продължителен престой отворен двустранно с р-ри 26,28 см. бр 198.00
ZZ32478 Уретрален стенд обикновен отворен двустранно с р-ри 24,28,30 см. бр 135.00
ZZ32479 Перкутанна нефростома бр 150.00
ZZ32480 Лазерна сонда общо 10 цикъла бр 2 256.00
ZZ32481 Лазерна сонда на пациент бр 235.00
ZZ32482 Примка за трансуретрална монополарна резекция бр 150.00
ZZ32483 Примка за трансуретрална биполярна резекция бр 150.00
ZZ32400 Би-полярна примка бр 100.00
ZZ32244 Урология – Абдоминална ехография бр 40.00
ZZ32245 Катетеризация бр 35.00
ZZ32246 Промивка на катетър бр 30.00
ZZ32247 Цистоскопия бр 300.00
ZZ32248 Цистоскопия с ретроградна катетеризация на уретер бр 500.00
ZZ32249 Операция на фимоза –Циркумцизио-с анестезия бр 500.00
ZZ32250 Пластика на препуциума-собща анестезия бр 500.00
ZZ32251 Трасректална биопсия на простата бр 200.00
ZZ32252 Микробиологично изследване на урина бр 20.00
ZZ32253 Микробиологично изследване на еякулат бр 20.00
ZZ32254 Микробиологично изследване на простатен секрет бр 20.00
ZZ32255 Микробиологично изследване на уретрален секрет бр 20.00
ZZ32256 Микробиологично изследване на ранев секрет бр 20.00
ZZ32435 Смяна на нефростомна тръба, шев и превръзка бр 100.00
ZZ32436 Шев и превръзка на нефростома бр 50.00
ZZ32260 За всеки пролежан ден в отд. по Урология ВИП стая на ден 40.00
Тип услуга : Хирургия
ZZ32279 ВЗЕМАНЕ БИОПСИЯ ОТ КОЖА бр 100.00
ZZ32280 ИНЦИЗИЯ НА ПОВЪРХНОСТНО РАЗПОЛОЖЕНИ КИСТИ И АБСЦЕСИ бр 80.00
ZZ32281 ХИРУРГИЧНА ОБРАБОТКА НА РАНА ДО НИВО КОЖА И ПОДКОЖИЕ бр 80.00
ZZ32282 ПРЕВРЪЗКА, ПОСТАВЯНЕ И СМЯНА НА РАНЕВИ ДРЕНАЖ бр 40.00
ZZ32283 САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ  на ден/ №1 ИЛИ №10/ на ден 50,00
ZZ32284 ИГЛА НА ВЕРЕС на брой бр 60.00
ZZ32286 игла  на верес/ендокложер бр 95.00
ZZ32285 ТИТАНИЕВИ КЛИПСИ контейнер 50,00
ZZ32387 венозна инфузия (1ед.+медикамент) бр 50,00
ZZ32384 вземане на венозна кръв за изследване (не вкл.изследване) бр 30.00
zz32002 венозна инжекция(поставяне на абокат, не вкл.медикамент) бр 30.00
zz32022 мускулна инжекция (не вкл. медикамент) бр 30.00
zz00001 подкожна инжекция (не вкл.медикамент) бр 30.00
zu87171 преглед от специалист бр 50.00
zz32434 дубликат на документ бр 15.00
ZZ32287 УШИВАТЕЛ (кръгов, прав) бр 700.00
ZZ32288 ПЪЛНИТЕЛ (кръгов, прав) бр 350.00
ZZ32289 Видео колоноскопия без анестезия бр 200.00
ZZ32290 Видео колоноскопия с анестезия бр 250.00
ZZ32291 Видео гастроскопия без анестезия бр 200.00
ZZ32293 Видео гастроскопия с анестезия бр 250.00
ZU97844 Сваляне на конци бр 40,00
ZZ32361 Клизма бр 50,00
Тип услуга : ОАИЛ
ZU04800 Плексусна аналгезия бр 200,00
ZZ32294 Инсталиране на медикаменти през НГС/катетър бр 50,00
ZZ050168 Поставяне на централен венозен катетър бр 300,00
ZZ32295 Въвеждане на контрастна материя в периферен съд бр 150,00
ZZ32296 Поставяне на сонда бр 80,00
ZZ32297 ОАИЛ – Стомашна промивка бр 100,00
ZZ32298 Проводна анестезия на периферен нерв бр 200,00
ZZ32299 РИВА бр 250,00
ZZ32300 Спинална анестезия бр 550,00
ZZ32301 Епидурална анестезия бр 600,00
ZZ32302 Обща венозна/мускулна анестезия до 15 мин. бр 250,00
ZZ32303 Обща венозна анестезия за всеки следващи 30 мин. бр 200,00
ZZ32304 Комбинирана абща анестезия без интубация до 30 мин бр 350,00
ZZ32305 Комбинирана абща анестезия без интубация след 30 мин бр 250,00
ZZ32306 Водене на анестезиологично наблюдение за всеки 30 мин бр 350,00
ZZ32307 Изследване на АКР бр 75,00
ZZ32308 Седация на деца за КАТ бр 250,00
ZZ32309 Седация на възрастен за КАТ бр 150,00
ZZ32310 Анестезия осигурявана при кардиоверсио бр 250,00
ZZ32311 Поставяне на централен венозен катетър по селденгер за хрониодиализа бр 350,00
ZZ01Z51 Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици бр 100,00
ZZ32312 Ендотрахеална интубация до 1 час бр 600,00
ZZ32313 Ендотрахеална интубация след 1 час бр 850,00
ZZ32314 Леглоден в ОАИЛ за интезивно лечение бр 700,00
ZZ32319 Анестезия при колонскопия бр 200,00
ZZ32315 Леглоден постоперативно в ОАРИЛ бр 550,00
Тип услуга : Вътрешни болести
ZU89370 Видеоброхноскопия бр 450,00
ZZ32026 Плеврална пунция под ехографски контрол бр 100,00
ZU8879B Торакална ехография бр 40,00
ZZ32027 Трансторакална пункционна биопсия с полуавтоматична хистологична игла под КТ-контрол бр 400,00
ZZ050177 Трансторакална пункционна биопсия с полуавтоматична хистологична игла под ехографски контрол бр 350,00
ZZ32028 Плеврален дренаж с Pigtail catheter под ехографски контрол бр 320,00
ZZ32035 ТАБ на повърхностни структури под ехографски контрол бр 120,00
ZZ32036 ФИД бр 15,00
ZZ32037 ФИД с БДТ бр 25,00
ZZ32038 Самостоятелна стая във Второ вътрешно отделение на ден 30,00
ZZ32029 Вътрешни болести – Ехокардиография бр 50,00
ZZ32030 ЕКГ-Холтер бр 40,00
ZU89437 Велоергометрия бр 50,00
ZZ32380 перитонеална пункция бр 50.00
ZZ32502 ФГС с биопсия бр 150.00
ZZ32503 ФГС без биопсия бр 120.00
ZZ32366 УЗД на коремни органи бр 50,00
ZZ32039 Инхалация /вкл. Лекарствен продукт бр 10,00
ZZ32040 Провеждане на изследване Колоноскопия бр 180,00
ZZ32041 Анестезия за ФГС и ФКС бр 200,00
ZZ32386 за всеки пролежан ден в Първо вътрешно отделение на ден 40,00
Тип услуга : Педиатрия
ZZ32416 Ползване на самостоятелна стая ВИП /без самостоятелен санитарен възел/ на ден 30.00
ZU99994 Ползване на самостоятелна стая ВИП на ден 50,00
ZU99995 измерване на температура  /ректална,аксиална/ бр 5,00
ZU99996 измерване на температура   + антипиретик/поставяне на свещичка бр 10,00
ZZ32417 Придружител на хоспотализирано дете над 12 г. на ден 15,00
ZZ32419 Измерване на температурата – аксиларна + антипиретик бр 10,00
ZZ32421 Инхалации с лечебно вещество бр 5,00
ZZ32422 Инхалации с физиологичен разтвор бр 4,00
ZZ32322 Клизма бр 20,00
ZZ32423 Вземане на секрет око, нос гърло, анален бр 10,00
ZZ32067 Определяне на кръвна група бр 30,00
ZZ32418 вадене на кърлеж в отд. по педиатрия бр 10,00
ZZ32069 вадене на кърлеж в отд. по педиатрия и поставяне на ТАП бр 20,00
Тип услуга : Психиатрия
ZZ32206 Мед.у-ние за липса на психично заболяване бр 10.00
ZZ32207 Мед.у-ние за липса на психично заболяване до 2 часа бр 20.00
ZZ32209 Лице след представяне на документ бр 5.00
ZZ32210 Изследване с псих.тестови по методики за Интелигетност бр 30.00
ZZ32211 Изследване с псих.тестови по методики за Памет бр 20.00
ZZ32212 Изследване с псих.тестови по методики за Личност бр 40.00
ZZ32213 Специализирани тестове бр 40.00
ZZ32214 Психологическо кл.изследване бр 40.00
ZZ32215 Обективна анамнеза бр 25.00
ZZ32216 Специална оценка бр 50.00
ZZ32217 Дееспособност бр 55.00
ZZ32218 Специализирани експертни оценки бр 50.00
ZZ32219 Психологически консултации бр 30.00
ZZ32220 Специализирана психотерапевтична сесия бр 30.00
ZZ32221 За вски пролежан ден в псих.отделение на ден 50.00
ZZ32222 Групова психотерапия за 1 час на 1 човек бр 5.00
ZZ32223 Специална консултация-индивидуална бр 30.00
ZZ32224 Специална консултация-групова на човек / на час бр 5.00
ZZ32225 Трудотерапия на час на 1 човек / на час бр 2.00
ZZ32226 Арттерапия на 1 човек на час бр 3.00
ZZ32227 Музикотерапия на 1 човек на час бр 3.00
ZZ32228 Литературотерапия на 1 човек на час бр 3.00
ZZ32229 Получаванена експресно  решение от ТЕЛК в срок до 24 часа бр 40.00
ZZ32230 Подготвяне на документи за ТЕЛК от социален работник бр 30.00
ZZ32231 Комплексна оценка от мед.колегиум бр 80.00
Тип услуга : неонатология
ZZ35000 Поставяне на абокат бр 15.00
ZZ35001 Венозна инфузия /1 единица вкл. медикамент до 30 мин бр 40,00
ZZ35002 Подкожна инжекция бр 10.00
ZZ35003 Мускулна инжекция бр 10.00
ZZ35004 Венозна инжекция бр 15.00
ZZ35005 Вземане на венозна кръв бр 15.00
ZZ35006 Вземане на микробиологичен секрет периферен бр 3,00
ZZ35007 Мониторен контрол за час 10,00
ZZ35008 Фототерапия – конвенционална за час 15,00
ZZ35009 Фототерапия – интензивна за час 30,00
ZZ35010 Поставяне на стомашна сонда бр 10,00
ZZ35011 Стомашна промивка бр 10,00
ZZ35012 Поставяне на газова тръба бр 5,00
ZZ35013 Катетеризация на пикочен мехур бр 20,00
ZZ35014 Трансфонтанелна ехография бр 50,00
ZZ35015 Абдоминална ехография бр 50,00
ZZ35016 Консултация кърмене бр 30,00
Тип услуга : ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ
ZZ00051 бърз антигенен  тест за  Ковид -19 бр 15.00
ZZ00050 комбиниран тест за инфлуенца А,В И КОВИД 19 бр 20.00
ZZ00053 БЪРЗ АНТИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА КОВИД 19 бр 18.00
ZZ00054 Количествен антителен тест IgG бр 30
ZZ00055 Количествен антителен тест IgM бр 20.00
ZZ00102 Количествен антителен тест IgG на служители на МБАЛ-Търговище бр 15
MM00058 Вируснеутрализиращи антитела RBD G бр 20
Тип услуга : КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ- КОАГУЛАЦИЯ
DH0B05Q Време съсирване бр 3.00
DH02550 Време кървене бр 3.00
DH7V021 Протромбинововреме /INR/ бр 5.00
ZZ32047 Протромбинововреме+, аРТТ бр 8.00
ZZ32048 Тромбиново време бр 5.00
DH4F021 Д-Димер бр 20.00
DH0C050 aРТТ бр 5.00
DH4L020 Фибриноген F-I бр 5.00
Тип услуга : ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
DH41057 ПКК бр 7.00
ZZ32042 МорфологиянаErytr бр 5.00
ZZ32043 ПКК + ДКК + СУЕ + морфо -логиянаеритроцитите бр 20.00
ZZ32044 ДКК/ мануално / бр 10.00
ZZ32045 Броене на ретикулоцити бр 5.00
DH49058 СУЕ бр 5.00
Тип услуга : КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БИОХИМИЯ
DC6P020 Калций – плазма бр 4.00
DC83020 Холинестераза – плазма бр 10.00
ZZ32495 Неорганичен фосфат бр 4.00
PZ32470 Пакет – Креатенин, уреа, пикочна кисилина бр 10.00
ZZ32497 Глюкоза/профил/ бр 10.00
ZZ32496 Калций-йонизоран бр 5.00
DCDT000 Глюкоза бр 4.00
DCPH000 Калий бр 4.00
DC8C002 Креатинкиназа бр 4.00
DC97003 СК-МВ бр 6.00
DCJN006 LDH бр 4.00
DH02551 ALP бр 4.00
DH02552 Алималаза /диастаза/ бр 4.00
DH02553 Серумно желязо бр 6.00
ZZ050218 Глюкозотолерантен тест бр 10.00
DCFS053 Гликиран хемоглобин бр 10.00
DCKQ001 Магнезий бр 4.00
DCJ1005 ЖСК бр 6.00
ZZ32049 Кретинин, урея, пикочна киселина бр 10.00
ZZ32050 Холестерол, HDL, LDL, триглицериди бр 16.00
ZZ32051 АСАТ, АЛАТ, гГТ бр 10.00
ZZ32052 CPK,CK-MB,LDH бр 10.00
ZZ32053 Калций, йнизиран , калций бр 8.00
ZZ32054 Общ и директен, билирубин бр 6.00
ZZ32055 Общ белтък, албумин бр 6.00
ZZ32056 Калий, натрий,хлориди бр 12.00
ZZ32057 Желязо,ЖСК бр 10.00
ZZ32058 Калций, йонизиранкалций, неорг.фосфат бр 11.00
DCRH000 Натрий бр 5.00
DT1Z000 Цинк-Zn бр 10.00
DC7Q000 Хлорид бр 5.00
DC97000 Креатинин – серум бр 4.00
DCV5000 Урея бр 4.00
DCW4000 Билирубин-общ бр 4.00
DCW3000 Билирубин-директен бр 4.00
DCQ9000 Общ белтък бр 4.00
DC22000 Албумин бр 4.00
DC81000 Холестерол бр 4.00
DCWD000 HDL бр 6.00
DCWG000 LDL бр 6.00
DCTG000 Триглицериди бр 4.00
DCV3000 Пикочна киселина бр 4.00
DC58000 АСАТ бр 4.00
DC1A000 АЛАТ бр 4.00
DD81000 Литий бр 8.00
DCD5000 ГГТ бр 4.00
DCJE000 Липаза бр 8.00
Тип услуга : КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ -УРИНЕН  АНАЛИЗ бр
ZU89291 Изчисляване на креатининов клирънс бр 10.00
ZZ32059 Урина-общохимично, изследване бр 6.00
DC4120L Количествено определяне, на амилаза бр 10.00
DCQ900F Урина-седимент бр 5.00
DC20062 Количествено определяне на белтък бр 10.00
DC20061 Микроалбумин бр 12.00
Тип услуга : КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – МЕТАБОЛИТИ
ZZ32470 Витамин D3 бр 20.00
ZZ32471 Фолиева киселина бр 20.00
DH7G031 Витамин В12 бр 20.00
DCXJ007 Тропонин бр 20.00
DCCH000 pro BNP бр 20.00
DCT3000 Трансферин бр 20.00
DCC9000 Феритин бр 20.00
Тип услуга : КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ -ХОРМОНИ
DCTL000 FT3 бр 15.00
ZZ92005 ТАТ бр 20.00
ZU92294 МАТ бр 20.00
IMFG0023 FSH бр 20.00
ZZ32060 FT 3, FT 4, TSH бр 38.00
ZZ32061 FT 4,/ FT 3/, TSH бр 27.00
ZZ32062 ТАТ, МАТ бр 35.00
DCS4000 Тестостерон бр 20.00
ZZ32066 LH, FSH, Рrol,Estr бр 65.00
ZZ32068 LH,FSH,Рrolactin,Естрадиол,Тестостерон бр 85.00
DCSX000 FT4 бр 20.00
DCSS000 TSH бр 20.00
DCPQ000 Пролактин бр 20.00
DCKH000 LH (лутеинизиращ хормон) бр 20.00
DCPN000 Прогестерон бр 20.00
DCBS000 Естрадиол бр 20.00
Тип услуга : КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ТУМОРНИ  МАРКЕРИ
DCPU000 PSA бр 20.00
DH7G048 b2-микроглобулин (B2MG) бр 20.00
ZZ32070 b-хорионгонадотропин бр 20.00
DC8V021 AFP бр 20.00
DH7G040 FPSA бр 20.00
DC6S000 CA 15-3 бр 20.00
DC6V000 CA 19-9 бр 20.00
DC6R000 CA 125 бр 20.00
DC77000 CEA бр 20.00
Тип услуга : ДРУГИ  КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ  ТЕСТОВЕ
ZZ32472 Лаймска болест Ig G + Ig M бр 35.00
ZZ32473 ANA + Anti-CCP бр 45.00
ZZ32474 ANA,a-CCP,DNA,aCL бр 80.00
ZZ32475 ANA + DNA бр 25.00
DN0D001 ANA скрининг бр 15.00
ZZ32476 Химично иследване на конкремент бр 30.00
ZZ32494 Вземане на биологичен материал бр 4.00
DC4122F АКР бр 25.00
DCH3001 Ig A бр 15.00
DCH3004 C3-комплемент бр 15.00
ZZ32071 С-реактивен протеин бр 15.00
ZZ32072 Кардиолипин скрининг бр 15.00
ZZ32073 Окултна кръв бр 10.00
DCH3005 C4-комплемент бр 15.00
ZZ32074 Helicobacter pylori бр 25.00
DN0D001 ANA-профил бр 80.00
DP0Z0C0@ Спермограма бр 30.00
DM1H00D Лаймска болест бр 20.00
DCH6000 IgM бр 15.00
DCH3000 IgG бр 15.00
DCGE000 IgЕ бр 25.00

При проведено лечение на здравно неосигурени пациенти, същите заплащат стойността на клиничната пътека по НРД

Посочените суми са за извършване на медицински услуги, извън случаите на оказване на спешна медицинска помощ и случаите, които се заплащат от НЗОК.

Сумите се внасят в касата на болницата срещу издаване на фискален бон и фактура.

Ценоразписът е утвърден със Заповед на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Търговище“АД № РД – 15- 526 /20.12.2023 г. в сила от 01.01.2024 г.

КОНТАКТИ