"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Политика за съхрание и защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
На „МБАЛ-Търговище”АД

Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за вас, с каква цел, срок и какви са вашите права.

Връзка с нас: „Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище”АД, гр. Търговище, кв. Запад, тел. 0601/68 888 – централа, ел. поща mbal_trg@mail.bg, факс 0601 /6 48 64, длъжностно лице по защита на личните данни – Христина Христова – тел. 0601 68 888.

Данните за Вашето здраве са защитени и не могат да стават достояние на трети лица без Вашето съгласие, освен в изрично определени със закон случаи.
Информацията, относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информацията на никого, освен на Вашият личен лекар. По Ваше желание персоналът няма да уведомява или ще уведомява роднините и близките Ви за Вашето състояние.
Данните, които имаме за Вас, трябва да са точни и актуални. Моля, да ни уведомите, ако настъпят промени във Вашите данни.

Данни, които лечебното заведение събира, относно Вас и обработва

Лечебното заведение е организация, която събира и използват данни, свързани със здравето, генетичните данни или други видове чувствителни лични данни. Обработват се следните категории лични данни, отнасящи се до физическите лица: Физическа идентичност – име, паспортни данни, ЕГН, адрес, телефон, месторождение и данни за близките; Физиологична идентичност – кръвна картина, кръвна група, рентгенови изследвания и др.; Психическа и Психологическа идентичност; Лични данни, отнасящи се до здравето. Чувствителните лични данни, които събираме се използват за осигуряването на здравни грижи и лечение, както и медицинска диагноза.
Ние можем да събираме, използваме и споделяме т.нар. обобщени данни. Тези данни произлизат от Вашите лични данни, но не се считат за лични т.като те не могат, директно или индиректно да разкрият Вашата самоличност /например за статистически цели/.
МБАЛ-Търговище”АД използва лични данни единствено и само, в контекста на правните и регулаторни задължения.

Предоставяне на Вашите данни на трети лица

Такива са: НЗОК, РЗОК, МЗ, РЗИ, МВР, Съд и Прокуратура и други институции, които нормативно изискват от нас да им предоставяме определена информация. Не се позволява данните да бъдат използвани за друго освен и само да конкретните цели и съгласно нормативно определените цели.
Международен трансфер /извън Европейското икономическо пространство/ на данни извършваме само в случай на необходимост.

Вашите права в тази област са:
– Правото на достъп до личните Ви данни;
– Правото да поискате корекция на личните Ви данни;
– Правото да поискате изтриване на личните Ви данни;
– Правото да възразите срещу обработката на данните Ви;
– Правото да поискате ограничаване на обработката на данните Ви;
– Правото да дадете/откажете достъп до данните, отнасящи се до Вас на трети лице;
– Правото да оттеглите своето съгласие за обработка на данните Ви.
Част от правата ви като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.
Информираме ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg

Вашите задължения:

При приемането Ви в болницата Ваше задължение, установено със закон е да представите документ за самоличност:
Национален рамков договор за медицински дейности 2018 г.:
„Чл. 273. (1) На основание чл. 50 от ЗЗО при всяко ползване на болнична медицинска помощ осигурените лица са длъжни да представят документ, удостоверяващ самоличността им съгласно Закона за българските лични документи.
(2) От лицата, на които не се издават документи по ал. 1, се представят документи, удостоверяващи самоличността им, съгласно националното законодателство на държавата, чиито граждани са лицата….”

Как съхраняваме Вашите данни
„МБАЛ-Търговище”АД ще съхранява Вашите лични данни за определен брой години, съгласно българското законодателство и вътрешните правила на дружеството за съхранение на документи.

„МБАЛ –Търговище”АД, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване.

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели „МБАЛ-Търговище”АД я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

КОНТАКТИ