"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Ръководство на „МБАЛ-Търговище” АД

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД

управлявана от Съвет на директорите в следния състав:

Д-р Иван Василев Светулков

Представлява и управлява дружеството, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване: – диплом за висше образование по медицина № 000919/1985 г., издадена от МА Варна
– диплом за специалност по Урология № 37467/1991, издадена от МА Варна
– удостоверение за здравен мениджмънт, №31/2002 г., издаден от МУ София
– „Социална медицина и здравен мениджмънт”, № 012060/ 2006 г., издаден от Медицинска академия София.

Д-р Теодора Николаева Буцева

Ръководител направление „Медицински дейности”Завършва медицина във ВМИ-Варна през 1994 г. Работи като ордина¬тор в ЦСМП-Търговище, „МБАЛ-Търговище“АД, както и в СИМП по кожни болести. От 2019 г. е началник отделение по кожни и венерически болести при болницата. От 2020 г. е Ръководител направление “Медицински дей¬ности” на МБАЛ-Търговище АД.
Придобива специалност “Кожни и венерически болести” (2004 г.) и “Здравен ме-ниджмънт” . Има следдипломни квалификации и специализации в България – УМБАЛ Александровска и ВМА София, Гърция и др. Член на Българското дерматологично дружество и Европейската Академия по дерматология и венерология.

Татяна Пенева Петрова

Главна медицинска сестра . Завършва УЗГ в МУ София 2011 г. Придобива специалност „Обществено здравеопазване” по Наредба №34 през 2007 г. МУ Варна.
Работи като старша медицинска сестра в ДПО на ОРБ, ДПО на ДКЦ, ГППМП Медика 9, ПКК при „МБАЛ-Търговище”АД, Първо вътрешно отделение при „МБАЛ-Търговище”АД.
От ноември 2016 е Главна медицинска сестра на лечебното заведение
Председател на РК на БАПЗГ Търговище

Николай Рашков Стойчев

Ръководител направление “Икономически дейности” – Завършва висше образование в СА “Д.А. Ценов” гр. Свищов през 2000 г., специалност “Стопански и финансов контрол” и през 2002 г. – спе­циалност “Бизнесанализ”.
От 2001 до 2005 г. работи в Териториална дирекция на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол в отдел Организация и координация на контролната дейност – Област Търговище като младши вътрешен одитор.
От 2005 г. е Ръководител направление “Икономически дейности” на МБАЛ-Търговище АД.

Инж. Иван Дончев Иванов

Ръководител Направление “Административно-стопански дейности” Завършва висше образование през 1997 г. в РУ “А. Кънчев” – Русе, спе­циалност “Машиностроителни технологии и мениджмънт”. През 1997 г. ра­боти в лаборатория “Теория на механизмите и машините” към Русенски университет; 1998-1999 г. – конструктор машини-полуавтомати в “Белинда” ООА гр. Русе; 2001-2005 г. – “Терем-Хан Крум” ЕООД – Търговище – кон­структор. От 2005 г. работи в „МБАЛ-Търговище” АД последователно като инженер-технолог в ХДЦ и инженер, специалист по безопасност и охрана на труда. От 2006 г. е Ръководител направление “Административно-стопански дейности”.

 

КОНТАКТИ