"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Структура на Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Търговище АД - гр. Търговище

Считано от 29.03.2019 година

І. КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

1. Приемно-консултативни и функционални кабинети

Кабинет вътрешни болести и функционална диагностика

Кабинет нервни болести

Кабинет хирургия

Кабинет хирургия в отделение по хирургия

Кабинет по неврохирургия

Кабинет акушерство и гинекология

Кабинет урология и ортопедия

Кабинет педиатрия и клинична алергология

Кабинет очни болести и УНГ болести

Кабинет психиатрия

Кабинет детска психиатрия

Кабинет преданестезиологична подготовка

Кабинет кожно-венерически болести

Кабинет доплерова сонография на СС заболявания и ангиография / І-во

Вътрешно отделение

Кабинет бронхологичен и изследване на ФИД и КГА / ІІ-ро Второ вътрешно отделение

Кабинет ендоскопски / Хирургично отделение

Електрофизиологична лаборатория –ЕЕГ;ЕМГ; доплерова сонографя; кабинет евокирани потенциали/Нервно отделение

Кабинет по ФИД и КГА- Педиатрично отделение

Ендоскопски кабинет / АГО

Ендоскопски кабинет/ Отделение по ушно-носно-гърлени болести

Кабинет по флурисцентна ангиография /Очно отделение

Кабинет ултразвукова диагностика/Очно отделение

1.1 Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве

2. Мултипрофилно спешно отделение

6 легла за 24 часово наблюдение

24 часова консултативна дейност на спешен болничен комплекс, формиран както следва:
отделение легла
ІВО 13
ІІВО 13
ХО 13
ОТО 6
УРО 4
ОАИЛ 3
НО 8
ДО 10
АГО 10
ННО 4
УНГ 3
Очно Отд. 3
ЦПЗ 21
Представляващи 30% от легловата база на отделенията, влизащи в структурата на СБК.

3. Клинична лаборатория

4. Микробиологична лаборатория

С дейност и като лаборатория по туберкулоза

5. Лаборатория Медицинска паразитология

6. Отделение Образна диагностика

7. Отделение Съдебна медицина

8. Отделение по хемодиализа

– в т-ч- кабинет по профилактика и лечение на болни с напреднала ХБН

9. Отделение по трансфузионна хематология

10. Териториална експертна лекарска комисия

11. Отделение Обща и клинична патология

12. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

13. Дневен стационар към отделение по психиатрия с 10 места

ІІ. СТАЦИОНАРЕН БЛОК с 405 легла

1. Отделение по вътрешни болести - 42 легла

Първо вътрешно отделение с легла по кардиология, ендокринология и болести на обмяната, гастроентерология

2. Отделение по вътрешни болести - 44 легла

Второ вътрешно отделение с легла по пневмология и фтизиатрия, нефрология, хематология, ревматология и кардиология

3. Отделение по хирургия - 42легла

4. Отделение по ортопедия и травматология - 22 легла

5. Отделение по урология - 14 легла

 • Операционни зали – 2, В.т.ч. – отворени операции
 • Ендоскопски изследвания и операции

6. Операционен блок

 • Хирургична операционна зала – 2
 • Ортопедо- травматологична зала – 1
 • Септична превързочна ХО и ОТО- 1
 • Зала събуждане и приспиване- 1

7. Отделение по анестезиология и интензивно лечение -10 легла

8. Отделение по нервни болести - 28 легла

9. Отделение по педиатрия - 34 легла

И разкрити:
 • Сектор по неинвазивна функционална диагностика на сърдечно съдовата система
 • Учебен център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет /занималня/

10. Отделение по акушерство и гинекология - 33 легла

 • В т.ч. Сектор родилен - 12 легла
 • Сектор гинекология - 5 легла
 • Сектор патологична бременност - 15 легла
 • Раждане с повишен риск - 1 легло
И разкрити :
 • 2 операционни зали /септична и асептична/
 • 2 родилни зали /септична и асептична/
 • 1 предродилна зала

11. Отделение по неонатология - 16 легла

12. Отделение по инфекциозни болести

 • 9 легла за лица над 18 год.
 • 4 легла за лица под 18 год.

13. Отделение по кожни и венерически болести - 15 легла

14. Отделение по УНГ - 11 легла

И разкрити:
 • Аудиологичен сектор и отоневрологични изследвания
 • операционна зала – 1
 • ендоскопски кабинет

15. Отделение по очни болести - 10 легла

 • Операционна зала - 1

16. Отделение по психиатрия - 71 легла

 • Психиатрия – 61 легла
 • Детска психиатрия – 10 легла

ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО- СТОПАНСКИ БЛОК

1. Административни дейности счетоводство статистика човешки ресурси деловодство 2. Обслужващи дейности Транспортно звено Перилно стопанство Парова централа Поддръжка на МТБ Звено за оперативно медицинско осигуряване с АТЦ 3. Централна стерилизационна ІV. Болнична аптека

КОНТАКТИ