"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Централна стерилизационна е оборудвана с нова техника/висок клас/ за стерилизация на пара и стерилизация на термолабилни изделия. В нея работят професионално квалифицирани кадри/мед.сестри, отговорник но качество и автоклавчици/.

От месец октомври 2022г. ЦС разполага с две нови машини за стерилизация на пара и една нова за стерилизация с плазма .

Стерилизация на пара се извършва с машина TRANS GETINGE Стерилизация с плазма се извършва с машина STERICOOL GETINGE с хидроген пероксид/плазма/

Звеното обслужва всички отделения към болницата, като и външни потребители.

КОНТАКТИ