"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Отделение по трансфузионна хематология

СТРУКРУРА

В отделението са разположени следните сектори:

  • Сектор за освидетелстване на донори и кръвовземане;
  • Сектор експедиция на биопродукти към отделенията на районните болници;
  • Лаборатория за имунохематологични изследвания

ДЕЙНОСТ

Освидетелстването на кръводарители става от лекари , след изследване на кръвна група,преглед на кандидат кръводарителя и попълване на документация, декларираща здравословното състояние на донора и информираното му съгласие.
Сектор експедиция разполага с хладилна апаратура за съхранение на биопродукти, изследвани и готови за експедиране към отделенията.

В имунохематологичната лаборатория се изработват кръвни групи и еритроцитни антитела на пациенти, бременни, родилки бебета и граждани.
Методичен ръководител на отделението е Районният център по трансфузионна хематология гр. Варна, който разполага със съвременна апаратура за изследване на трансмисивни инфекции, така че донорската кръв, подадена от ОТХ Търговище към РЦТХ гр.Варна, се обработва и изследва, което гарантира качествено лечение на пациентите с биопродукти.
ОТХ е оборудвано със съвременна хладилна апаратура за съхранение на биопродукти, работи със съвременни тест серуми и реактиви за дейността на имунохематологичната лаборатория.

ЕКИП

Д-р Цветана Димитрова

Началник ОТХ


Д-р Айсун Седатов

Лекар


Даниела Вукадинова

Старши лаборант


Работно време с кръводарители : 8 -12 часа

КОНТАКТИ