"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Спешно отделение при „МБАЛ-Търговище“АД обслужва, както населението на област Търговище, така и потърсилите спешна помощ жители на други населени места.

ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО

Мултипрофилното спешно отделение е с второ ниво на компетентност в изпълнение медицински стандарт „Спешна медицина“. Разположено е на първия етаж в централния корпус на болницата с непосредствен достъп за транспортни средства.

То е специализирана структура, в която се извършват диагностично-лечебни дейности при пациенти със спешни състояния. Отделението разполага с отлична материална база и апаратура за възстановяване, поддържане и мониториране на основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане), както и с и възможност за комуникация с болничните диагностични и лечебни структури.

ОБОРУДВАНЕ

Спешно отделение е оборудвано с 6 легла за диагностично изясняване и наблюдение на пациенти до 24 часа от постъпването им, противошокова зала, зала за диагностично уточняване, манипулационна и терапевтичен кабинет, в който се снема първична анамнеза и регистрация, изолатор за пациенти с инфекциозни заболявания. Противошокова зала е разполага с всичко необходимо за реанимация –противошокови легла, монитори за следене на основни жизнени показатели, дефибрилатор, перфузори, централна кислородна и аспирационна вентилация

КОНТАКТИ