"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Урологично отделение е част от структурата на „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ“ АД. Дейността на отделението се осъществява в съотвествие с действащото законодателство в страната и националаната здравна стратегия.

То е единственото в Област Търговище и осигурява денонощна спешна и планова медицинска помощ на пациенти с урологични заболявания. В отделението работят висококвалифицирани специалисти с доказан профсионализъм в областта на медицината в съответствие с повишените нужди на пациентите от качествена медицинска услуга. Основен приоритет е запазване и развиетие на позициите на отделението в съответствие с необходимостта от специализирана структура, в която да се извършват диагностично-лечебни дейности на пациенти с урологични заболявания.

Отделението е разположено в обособена територия на „МБАЛ-Търговище“ АД, с непосредствен достъп за транспортни средства и възможности за комуникация с болничните диагностични структури. Отделението разполага с 14 легла и собствен операционен блок с две операционни зали за отворени и ендоскопски операции.

ЕКИП

В отделението работят четирима лекари:

Д-р Ведат Сабриев

Началник отделение

Урология


Д-р Георги Георгиев

Урология и Хирургия


Д-р Илко Ширков

Урология


Д-р Мюстеджеб Щерев

Урология


Шест медицински сестри:

Даниела Маркова

Старша медицинска сестра


АПАРАТУРА

Според сега съществуващото законодателство и нормативна уредба Урологично отделение покрива изискванията за второ ниво на компетентност. Това позволява да се извършват всички диагностини процедури в урологията и да се провежда опретивно лечение до операции с голям обем и сложност.

Отделението разполга с лазерен литотриптор, пълен набор за едноскопски урологични операции на фирма OLYMPUS, вклюващи – цистископи, резектоскопи, ригиден и флесксибилен уретероскоп, както и съпътсващия ендоскопски инструментариум.

Това позволява да се извършват всички ендоскопски операции върху долен и горен уринарен тракт:

  • литотрипсия на уринарни камъни;
  • трансуретрална резекция на простатата;
  • трансуретрална резекция тумори на пикочен мехур;
  • ендоскопско лечение на стриктури на уретрата;
  • ендоскопски операции на уретера.

Паралелно с едноскопските операции, отделението разполага и с пълен набор инструментариум за отворени хирургични операции на отделителната и мъжката полова система с малък, среден и голям обем на сложност:

  • опрации върху бъбрека и уретера;
  • операции върху пик. мехур и простата;
  • операции на уретрата;
  • операции върху мъжка полова система.

В урологично отделение се съчетава екипната и индивидуална работа. Съобразно натовареността на отделението и квалификацията на персонала се комбинират индивидуалната работа и отговорност, с екипното допълване и сътрудничество.

Това взаимодействие е в общ интерес от една страна за пациентите, а от друга страна изисква висока подготовка, клинична компетентност, непрекъсната квалификация, отговорност и доверие сред медицинските специалисти.

КОНТАКТИ