"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ "МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ"АД

Наименование на услугата необходими документи, представени от заявителя срок такси
ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ личните карти на родителите, акт за сключен граждански брак 5 дни не
ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СМЪРТ личната карта на покойния, а при липса бележка от съответното РПУ 48 часа от настъпване на смъртта не
ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ ЛЕКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ИЛИ ЛКК амбулаторен картон, заверен от ОПЛ на пациента,с попълнени актуални данни за месторабота в деня на дехоспитализация не
ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ заявление от осигурителя, от осигурения или от самоосигуряващото се лице до 5 работни дни не
ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ лична карта на пациента не
ИЗГОТВЯНЕ НА ЕТАПНА ЕПИКРИЗА ПРИ ПРЕВЕЖДАНЕ НА ПАЦИЕНТ ОТ ЕДНО ЛЗ ЗА БМП В ДРУГО при възникнала необходимост не
ИЗГОТВЯНЕ НА  ЕПИКРИЗА ПРИ ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТ ОТ ЛЗ ЗА БП Епикриза на пациент се изготвя от лекуващия специалист  в деня на изписването  и се предоставя срещу подпис. Епикризата на новородено/ дете се изготвя от неонатолога/педиатъра и се предоставя на майката в деня на изписването срещу подпис. В случай, че в деня на изписването резултатите от извършени при пациента изследвания, които трябва да бъдат посочени в епикризата не са готови, по изключение епикризата може да бъде издадена до една седмица от деня на изписването на пациента не
ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ЕПИКРИЗА Писмено заявление за копия от пациента или от упълномощено от него лице, в едно с пълномощното до 5 работни дни от датата на подаване на заявлението 8 лв
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЛЗ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАЦИЕНТА, ВКЛ. КОПИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ МУ ДОКУМЕНТИ Писмено заявление за достъп от пациента или от упълномощено от него лице, в едно с пълномощното                                                                                             Писмено заявление за копия от пациента или от упълномощено от него лице, в едно с пълномощното за достъп – след предварително уговорен ден и час                                                         за копия – до 5 работни дни от датата на подаване на заявлението не
ЗАПОЗНАВАНЕ НА НАСЛЕДНИЦИ И РОДНИНИ ПО ПРАВА И ПО СЪРЕБРЕНА ЛИНИЯ ДО ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪС ЗДРАВНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЧИНАЛИЯ ПАЦИЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ Писмено заявление за достъп от правоимащото лице или от упълномощено от него лице, в едно с пълномощното  и удостоверение за наследници                                                                                            Писмено заявление за копия от правоимащото лице или от упълномощено от него лице, в едно с пълномощното и удостоверение за наследници за достъп – след предварително уговорен ден и час                                                         за копия – до 5 работни дни от датата на подаване на заявлението не
ИЗДАВАНЕ НА ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ ЗА ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА И ВИДА НА УВРЕЖДАНЕ ОТ ТЕЛК Посочените в уведомителното писмо от ТЕЛК до пациента документи Експертните решения на ТЕЛК се получават в деня на освидетелстването или по пощата с обратна разписка.Експертното решение на ТЕЛК се получава лично или от лице, което е упълномощено с нотариално заверено пълномощно не
ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА ЛИЦА С ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ ЗА ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ТЕЛК Посочените в уведомителното писмо от ТЕЛК до пациента документи Експертните решения на ТЕЛК се получават в деня на преосвидетелстването или по пощата с обратна разписка.Експертното решение на ТЕЛК се получава лично или от лице, което е упълномощено с нотариално заверено пълномощно не
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ СЕ ВОДИ НА ПСИХИАТРИЧЕН ОТЧЕТ Писмено заявление от лицето и лична карта за сверяване на данните експресно – в деня на подаване на заявлението                             обикновено – следващия работен ден от подаване на заявлението експресна услуга – 20 лв                                   обикновена услуга – 10 лв

1. Нормативните актове, които съдържат правните основания и изискванията за оказване на административните услуги, както и основанията за определяне на съответните такси и сроковете на действие на документите (доколкото са предвидени такива), са: Закон за здравето, Закон за здравното осигуряване, Закон за гражданската регистрация, Наредба за медицинската експертиза, Наредба No 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, и др.

2. Административната услуга се оказва, в зависимост от конкретния случай, от:
лекуващ лекар, членове на ЛКК, ТЕЛК, членове на други специализирани лекарски
комисии, други упълномощени от изпълнителния директор служители.

3. Заявленията и необходимите документи за получаване на исканата административна услуга се подават в деловодството на „МБАЛ –Търговище”АД, находящо се в основната сграда на лечебното заведение на адрес: гр.Търговище, кв.”Запад”, с работно време от 08.00ч. до 16.30ч., телефон за връзка: 0601/ 68 888 и електронна поща:mbal_trg@mail.bg.

4. В деловодството на лечебното заведение може да се получи: образец на заявление за издаване на копие от медицински документ /за получаване на достъп до здравна информация, отнасяща се до здравословното състояние на пациент;

5. Административните услуги се заявяват лично , или чрез упълномощено лице.

6.Дължимите такси могат да бъдат заплащани по следните начини:
– На касата на лечебното заведение в брой
– По банков път
IBAN: BG13CECB97901046802900
BIC код на банката:CECBBGSF
БУЛСТАТ/ЕИК:125501290

7. Контрол върху дейността на „МБАЛ-Търговище”АД упражняват:
Министерство на здравеопазването, НЗОК и други компетентни органи.

8. Предложения във връзка с предоставяните от лечебното заведение административни услуги могат да се правят на: mbal_trg@mail.bg

9. Издаваните документи, в зависимост от конкретния случай, се получават лично или от упълномощено лице:
-в деловодството на лечебното заведение;
-от лекуващия лекар в съответната структура;
– от друг упълномощен от изпълнителния директор служител;
-по желание на заявителя на услугата и след надлежно удостоверяване на неговата самоличност, документ/ите могат да бъдат изпратени, за негова сметка, чрез лицензиран пощенски оператор, на указан адрес.

10. Заявителят/упълномощеното да получи документа лице удостоверява самоличността си чрез документ за самоличност.
Пълномощниците представят пълномощно.

11. В случай, че търсеният от заявителя документ е архивиран, срокът за оказване на административната услуга е до две седмици от получаването на заявлението

КОНТАКТИ