"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Из Закона за здравето

„Чл. 94. Пациентът е длъжен:
1. да се грижи за собственото си здраве;
2. да не уврежда здравето на другите;
3. да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му;
4. да спазва установения ред в лечебните и здравните заведения.”

Всеки пациент, потърсил медицинска помощ в „МБАЛ-Търговище”АД е длъжен да:

1.Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинския персонал с уважение и респект.

2.Носи лична отговорност за собственото си здраве, спазва здравословен начин на живот и не уврежда умишлено здравето си.

3.Да сподели на лекуващия си лекар всичко относно своето заболяване без да крие информация, която е важна за правилното диагностициране, подготвяне на подходящ лечебен план и осъществяване на медицинска интервенция.

4. Да носи лични документи (лична карта), всички изследвания, направени по повод заболяването, заради което постъпва в болница, както и епикризи за предишни заболявания, рентгенови снимки, фишове от лабораторни изследвания, приеманите от него лекарства. Да представи ако има издадени: актуално Експертно решение на ТЕЛК, рецептурна книжка и лекарства, които получава по нея, фактура за платена потребителска такса, ако има престой в тази или друга болница за настоящата година.

5. Да уведоми при постъпване в отделението медицинския персонал, ако взема някакви медикаменти (лекарства) или има алергия към медикаменти или храни;

6.Активно да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ по време на лечебно – възстановителния му процес.

7.Да спазва стриктно предписания му режим и лечение, във връзка с възстановяване, запазване, поддържане и укрепване на здравето му.

8.При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.

9.Да спазва установените вътрешни правила в „МБАЛ-Търговище”АД, докато се провежда лечението му, включително:

  • Да се отнася с необходимата отговорност към болничната среда – поддържане чистотата и правилното използване на средствата и съоръженията, да пази болничното имущество от щети – при умишлено увреждане носи имуществена отговорност;
  • Не трябва да носи: голямо количество дрехи (гардеробното пространство в отделенията е ограничено), като е желателно да не оставя повече от един комплект цивилни дрехи, бижута, скъпоценности и големи суми пари – Болничното заведение не поема отговорност за липса на бижута и пари в брой, които пациентите държат лично при себе си. На територията на лечебното заведение не се допуска употреба на алкохол и цигари.
  • Да не напуска отделението, в което се лекува без разрешение на началника на отделението, лекуващия лекар или дежурния лекар;
  • Да съхранява касовия бон от заплатената потребителска такса до края на съответната календарна година.
  • Задълженията на пациентите, ненавършили 18 години и на поставените под попечителство се дължат от тях дотолкова, доколкото те разбират характера и значението на постъпките си и могат да ги ръководят.

КОНТАКТИ