"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Лични данни

Уведомление за видеонаблюдение

Настоящият документ представлява известие за поверителност по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Той е изготвен от „МБАЛ-Търговище”АД

Уведомяваме Ви, че:
„Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище“АД извършва видеонаблюдение с цел осигуряване безопасността на служители, пациенти и посетители, и опазване на имущество.

Основание за обработване на лични данни е легитимният интерес на „МБАЛ-Търговище”АД да защити служителите и имуществото си. Събират следните категории лични данни: видеообраз, поведенчески данни. Видеозаписите се съхраняват за срок от 14 дни, освен ако законът не изисква друго.

За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита, вкл. ограничаване на кръга от лицата, които имат достъп до записите до минимум и специалният режим за тяхното съхранение.

В определени случаи е възможно събраните за вас данни, включително направените видеозаписи, да бъдат разкрити на трети лица / компетентните държавни органи при разследване, проверка или друг надделяващ публичен интерес; юрисконсулт и други партньори на лечебното заведение във връзка със защитата на правните претенции на дружеството/ .

При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП.

Отговорност за видеонаблюдението носи „МБАЛ-Търговище”АД, регистрирано с ЕИК: 125501290.

В случай, че желаете да упражните правата си съгласно ОРЗД да получите повече информация относно осъществяваното видеонаблюдение, копие от събраните данни или тяхното изтриване,в случай, че не е налице интерес, налагащ продължаването на тяхното съхранение; както и ако подозирате, че до записите е осъществен нерегламентиран достъп или се използват за нелегитимни цели, може да се свържете с нас на адрес гр. Търговище, кв.”Запад”, тел. за връзка: 0601/68 888, e-mail: mbal_trg@mail.bg,

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No2, на уебсайта на Комисията -https://www.cpdp.bg/или по ел.поща:kzld@cpdp.bg.

КОНТАКТИ