"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

КОНТАКТИ