"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Политика за защита при подаване на сигнали за нарушения

Политика на „МБАЛ-Търговище“АД

по прилагане на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Цел на политиката

В изпълнение на разпоредбите на чл.12, ал.1 и чл.13, ал.1 от /ЗЗЛПСПОИН/, в сила от 04.05.2023г., в „МБАЛ-Търговище“АД, като задължено лице по този закон, е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения.

В качеството си на задължен субект по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) и на основание чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН, „МБАЛ-Търговище“ АД предоставя следната информация:

1. Лица, на които се предоставя защитата по ЗЗЛПСПОИН

Имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в, „МБАЛ-Търговище“ АД, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:

а). работници и служители в структурата на “МБАЛ-Търговище“АД;
б). работници и служители с прекратено трудово правоотношение с “МБАЛ-Търговище“АД към датата на подаване на сигнала, в случаите, в които същите подават сигнал за нарушения, станали им известни в неговите рамки преди въпросното правоотношение да бъде прекратено;
в). работници и служители, на които им предстои да влязат в трудово правоотношение с “МБАЛ-Търговище“АД – в случай, че информацията, за която сигнализират е получена по време на подбора или в други преддоговорни правоотношения;
г). самостоятелно заети лица, които са ангажирани с дейността на “МБАЛ-Търговище“АД;
д). лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици, които са в правоотношение с “МБАЛ-Търговище“АД;
е) доброволци или стажанти
ж). всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

Имайте предвид, че защита по закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

2. Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да са се отнасят до една или повече от следните области, свързани с дейността на „МБАЛ-Търговище“ АД:

– обществените поръчки;
– финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
– безопасността и съответствието на продуктите;
– безопасността на транспорта;
– опазването на околната среда;
– радиационната защита и ядрената безопасност;
– общественото здраве;
– защитата на потребителите;
-защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
– сигурността на мрежите и информационните системи;
– нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз;
– трудово законодателство.

Списък с актовете на Европейския съюз, които се отнасят до сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, се съдържа в приложение към ЗЗЛПСПОИН. Ако считате, че в дейността на „МБАЛ-Търговище“ АД са допуснати нарушения на тези актове и сте в кръга на сигнализиращите лица по ЗЗЛПСПОИН, имате право да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване.

3. Как да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване в „МБАЛ-Търговище“ АД (ред за подаване на сигнали за нарушения)

„МБАЛ-Търговище“ АД осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

По вътрешния канал, сигналът се подава до служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено или устно. За писмено се счита и подаването по електронна поща – podavane_na_signal@abv.bg. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона – 0601/68 540 (от 09,00 до 15,00 ч), по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

За регистрирането на сигнали се използват формуляри по образец (достъпен на сайта на КЗЛД- www.cpdp.bg), утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали /КЗЛД/.

Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляра, а устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Възможно е сигналът да не отговаря на изискванията на закона. В такъв случай на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако не бъдат отстранени, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала ще Ви предостави обратна информация за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.

Моля имайте предвид, че:

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност.

По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.

Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.

Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс. Не трябва да се правят злоумишлени твърдения или със знанието, че те са неверни. Твърдения, които не се извършват добросъвестно, са злоупотреба с процеса на подаване на сигнали за нередности.

4. Защита

“МБАЛ-Търговище“АД предприема необходимите мерки, за да забрани всяка форма на ответни действия с цел отмъщение срещу сигнализиращи лица (включително заплахи и опити за отмъщение), особено – но не само – под формата на:

• отстраняване, понижаване или спиране на повишение, както и спиране на обучение;
• отрицателна оценка на представянето или препоръка за работа;
• налагане или прилагане на каквато и да е дисциплинарна мярка, порицание или друго наказание;
• принуда, сплашване, тормоз, дискриминация или несправедливо отношение;
• непреобразуване на временен трудов договор в постоянен, когато работникът е имал законни очаквания, че ще му бъде предложена постоянна работа;
• неподновяване или предсрочно прекратяване на временен трудов договор;
• вреда, включително за репутацията на лицето (особено в социалните медии) или финансови загуби, в това число загуба на бизнес и загуба на доход;
• включване в черни списъци въз основа на неформално или формално споразумение за сектора или бранша, което може да доведе до това, че лицето да не може да намери работа в този сектор или бранш;
• предсрочно прекратяване или анулиране на договор за стоки или услуги.

5. Лични данни и конфиденциалност

Лечебното заведение ще обработва личните данни на засегнатите страни, необходими за целите на тази Политика, доколкото това е позволено от приложимите закони за защита на личните данни. Това обработване ще включва събиране, съхраняване и прехвърляне на данни на трети страни, като правоприлагащи органи и външни одитори. Това ще се извършва само ако и до степента, необходима за процедурите по разследване и подаване на сигнали (и техническото администриране на канала за подаване на сигнали) и при всички случаи само до степен, която е законово допустима и необходима. Съответните лични данни, обработвани за целите, посочени в настоящата Политика,могат да се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо и законово разрешено.

Предоставянето на личните Ви данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а непредоставянето на данните и подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала, в съответствие с чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

Самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и ще бъдат предприети нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица.

Права на субектите на данни

При обработване на личните Ви данни разполагате с правата по Регламент (ЕС) 2016/679.

В допълнение към посочените в Регламент (ЕС) 2016/679 права имате и следните права по ЗЗЛПСПОИН:

• да прецените дали желаете да подпишете документирания устен сигнал (чл. 15, ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН);
• да бъдете информиран за получаването на сигнала в срок от 7 дни след получаването (чл. 16, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН);
• да получите информация за процедурите за външно подаване на сигнали към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в качеството ? на централен орган за външно подаване на сигнали, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (чл. 16, т. 5 от ЗЗЛПСПОИН);
• да бъдете информиран за препращането на сигнала Ви до КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от нейна страна (чл. 16, т. 11, б. „г“ от ЗЗЛПСПОИН);
• да Ви бъдат съобщени предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите (чл. 16, т. 4 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН).

За повече информация относно правата и задълженията на задължените субекти по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН и тези на сигнализиращите лица, моля вижте Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (достъпен на сайта на КЗЛД- www.cpdp.bg).

КОНТАКТИ