"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Психиатричното отделение е oткрито през 1988 г. Разположено е в двора на “МБАЛ-АД” гр. Търговище на павилионна система, построена от дърво, едноетажна, с озеленен вътрешен двор.

Обслужва Търговищка област и разполага с 71 легла, от които 11 за спешни и съдебно – психиатрични случаи, 50 за лечение, психо – социална рехабилитация и продължително лечение, 10 Детско – юношески сектор и 20 места – дневен стационар.

Има 22 стаи, три манипулационни, три лекарски кабинета и един за седящи визитации, обучителни срещи и екипна работа; има кабинети за психолог, социален работник, секретар; помещение за документацията, приемно – диагностичен кабинет с регистратура. Към ДС има зала за трудотерапия.

ЕКИП

В отделението работят 5 лекари със специалност психиатрия, като има двама лекари с втора специалност – детска психиатрия и съдебна психиатрия. Има и лекар – специализант.

В отделението работят психолог, социален работник, логопед, технически сътрудник и 15 медицински сестри.
Пациентите се обслужват при непрекъснат 24 часов режим.

Специалистите в отделението владеят широка гама от психотерапевтични методи и техники. Освен общо медицинското оборудване отделението разполага и със специално оборудване – апарат за ЕКТ.

ДЕЙНОСТ

В психиатрично отделение към „МБАЛ- Търговище” АД се осъществява диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с психични заболявания, провеждат се наблюдение и грижи на хронично психично болни и се извършва профилактика и ранно откриване на психични заболявания.

В отделението се лекуват юноши, възрастни и гериатрично болни; с диагностични проблеми от обща психиатрия, зависимости, съдебно-
експертна дейност. В зависимост от характера на заболяването и критичността има три режима на достъп за болните – затворен, отворен, полу-затворен. На основание на степента на зависимост от грижи- висока степен на зависимост от грижи, със средна степен на зависимост от грижи, с ниска степен на зависимост от грижи.

ЛЕЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

Извършва се лечение и наблюдение на всички спешни състояния в психиатрията – остри психози, афективни разстройства – остри състояния и терапевтично резистентни, психотични екзацербации и психосоциален срив при шизофренни разстройства, както и терапевтично резистентна шизофрения; налудни разстройства; психотични и поведенчески симптоми при деменции и други психоорганични синдроми, включително епилепсия; остри стресови и пост-травматично стресово разстройство; абнормно поведение на боледуване; абстинентни синдроми при зависимости; коморбидност на психични разстройства и телесни заболявания; хранителни разстройства; изоставане в НПР.

Освен активно лечение в отделението се поставя началото на ресоциализация и противорецидивна профилактика с осигуряване на континюитет в продължаването им при насочване към лечебни заведения за извънболнична помощ и диспансери.

В ДЮС се извършват оценка и краткосрочни интервенции при деца с разстройство на развитието и дефицит на вниманието и/или
хиперактивност /хиперкинетично разстройство/, первазивни разстройства на развитието, детска шизофрения, детски афективни разстройства, възбуда и/или опасно поведение.

Организиране на лечебно – диагностичната дейност в програми, използвани в ДС:

  • Психотерапия – индивидуална, групова, фамилна терапия;
  • Занимателна терапия – музикотерапия, данстерапия, арттерапия, литературтерапия;
  • Трениране на социални умения и навици;
  • Активираща терапия – трудотерапия, рехабилитация.

Използване на супервизията като коректив за качествена работа.

ПРОФИЛАКТИЧНА ДЕЙНОСТ

Създаване на терапевтичен договор с пациента и семейството му, формулиране на краткосрочни и дългосрочни лечебни планове и подходящи индивидуални програми за проследяване и поддържащо лечение в общността – програми за реинтеграция и ресоциализация.

КОНТАКТИ