"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Медицинската експертиза на работоспособността е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактична дейност на лечебните заведения.

Обща ТЕЛК е структурно звено на „МБАЛ- Търговище“АД. Освидетелства и преосвидетелства пациенти по постоянен адрес от областта.

ТЕЛК освидетелства лицата по повод на:

  • Временна неработоспособност;
  • Трайно намалена работоспособност на лица на и над 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, които работят и не са им определени вид и степен на увреждане.
  • Вид и степен на увреждане на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО
  • Искане на застрахователи и застраховани лица
  • Трудоустрояване на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност
  • Определяне характера на заболяванията – професионален или общ
  • Други случаи, предвидени в нормативни актове

В състава на ТЕЛК работят квалифицирани специалисти – по вътрешни болести, нервни болести, хирургични болести, очни болести, психиатрия, детски болести, пневмология и фтизиатрия, технически сътрудници, които осъществяват качествена експертиза на работоспособността. Председателят на ТЕЛК е лекар с призната специалност ортопедия и травматология.

КОНТАКТИ