"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

МБАЛ-Търговище АД – директно обслужва населението от Търговищка община, включваща следните населени места:

гр. Търговище и селата: Стража, Разбойна, Пролаз, В.Левски, Пробуда, Вардун, Черковна, Копрец, Преселец, Търновца, Драгановец, Руец, Овчарово, Баячево, Надарево, Кралево, Певец, Ловец, Острец, Осен, Маракиополско, Буховци, Алваново, Бистра, Съединение, Г. Соколово, Ралица, Давидово, Подгорица, Здравец, Момино, Лиляк, Александрово, Божурка, Г. Кабда, Пресиян, Цветница, Братово, Пайдушко, Буйново, Пресяк, Твърдинци, Мировец, Дралфа, Кръшно, Маково, Миладиновци, Голямо Ново, Росина, Кошничари.

МБАЛ Търговище

МБАЛ – Търговище АД – гр. Търговище като областна болница обслужва и населението от следните общини на Търговищка област:

Община Омуртаг Община Попово Община Антоново Община Опака Общият брой на обслужваното население от “МБАЛ-Търговище”АД – гр. Търговище е над 120 000 жители.

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-166/24.10.2012 г.

Структурата на лечебното заведение, посочена в актуалното му разрешение за осъществяване на лечебна дейност е следната:

Клиники и/или отделения с легла:

1. Първо вътрешно отделение – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Вътрешни болести”;

1а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Кардиология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Кардиология”;

1б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната”, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната”;

1в. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Гастроентерология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Гастроентерология”;

1г. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Физикална и рехабилитационна медицина”, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”;

2. Второ вътрешно отделение – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Вътрешни болести”;

2а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Кардиология”, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Кардиология”;

2б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Клинична хематология”, отговаряща на І-во ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Клинична хематология”;

2в. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия”;

2г. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Ревматология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Ревматология”;

2д. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Нефрология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт ”Нефрология”;

3. Отделение по педиатрия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Педиатрия”;
4. Отделение по нервни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Нервни болести”;
5. Отделение по акушерство и гинекология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Акушерство и гинекология”;
6. Отделение по неонатология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Неонатология”;
7. Отделение по хирургия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдените общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;

7а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Пластично- възстановителна хирургия”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;

7б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „гръдна хирургия”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево челюстна хирургия;

8. Отделение по урология – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Урология”;
9. Отделение по ортопедия и травматология – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Ортопедия и травматология”;
10. ОАРИЛ – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение”;

10а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Клинична токсикология”, отговаряща на ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на Медицински стандарт „Клинична токсикология”;

11. Отделение по УНГ – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Ушни, носни и гърлени болести”;
12. Отделение по очни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Очни болести”;
13. Отделение по кожни и венерически болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Кожни и венерически болести”;
14. Отделение по психиатрия – ІІІ-то ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Психиатрия”;
15. Отделение по инфекциозни болести – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Инфекциозни болести”;
16. Спешно отделение – І-во ниво на компетентност в съответствие с Медицински стандарт „Спешна медицина”.

Клиники и/или отделения без легла:

1. Отделение по образна диагностика- ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Образна диагностика”;
2. Хемодиализен център – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Диализно лечение”;
3. Отделение по транфузионна хематология – І-во ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицинския стандарт „Трансфузионна хематология”;
4. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”;
5. Отделение по клинична патология – в изпълнение на утвърдения Медицински стандарт „Клинична патология”;
6. Отделение по съдебна медицина;
7. Дневен психиатричен стационар.

Клинико-диагностични структури:

1. Клинична лаборатория – ІІ-ро ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Клинична лаборатория”;
2. Микробиологична лаборатория – със средно ниво на компетентност по туберкулоза и с ІІ-ро ниво на компетентност по отношение извършването на други микробиологични изследвания в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Микробиология”;
3. Лаборатория по медицинска паразитология – І-во ниво на компетентност в съответствие с утвърдения Медицински стандарт „Паразитология”.

В нашето лечебно заведение повече от половината от структурите са второ ниво на компетентност, а една четвърт са трето.

Основната философия на “МБАЛ-Търговище”АД е при условията на лимитирани ресурси да предоставя интегрирани, многопрофилни и ефективни грижи за посрещане на индивидуалните нужди на потребителите от региона.

Основната цел на лечебното заведение е осигуряване на качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.

Всяко отделенията и медико-диагностична лаборатория имат нива на компетентност. Нивото на компетентност включва вида и обхвата на осъществяваната лечебна дейност, както и капацитета на съответната болнична структура. Нивото се определя в съответствие с утвърдените медицински стандарти. Нивата на компетентност на структурите са: първо, второ и трето, като най-ниското ниво е първо.

* Нивата на компетентност се определят съгласно НАРЕДБА № 49 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯТ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

Издадена от Министерството на здравеопазването.

Цели на МБАЛ-Търговище АД са:

Запазване и укрепване здравето на хората чрез създаване на благоприятни условия за физическо и духовно развитие през целия им живот и понижаване на заболеваемостта, страданията и трайната инвалидизация, причинени от социално значимите заболявания, травмите и уврежданията.

Този браузър явно не поддържа PDF визуализация. Можете да изтеглите файла от тук: Протокол ОСА.

КОНТАКТИ