"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

ДЕЙНОСТ

Лабораторията извършва всички видове микробиологични изследвания, като до осмия час може да даде директна антибиограма на бързорастящи микроорганизми, паразитологични изследвания и инфекциозна серология, включително диагностика на сифилис. Единствена в областта работи сертифицирано диагностика на туберкулоза. Дава експертна оценка на резултатите и препоръчва адекватна терапия, което води до фармако-икономичен ефект за болницата. Отделението извършва мониторинг на антимикробната резистентност и определя антибиотичната лекарствена политика на лечебното заведение, на базата на изолираните микробни щамове. Извършва се епидемиологичен надзор на стационарните отделения, осъществява се редовен и периодичен контрол върху адекватното провеждане на лекарствената политика от клиничните структури и болничната аптека и се следи за намаляване на риска от инфекции, свързани с медицинското обслужване.

Медицинските изследвания се извършват според правилата за добра лабораторна практика. Отделението осигурява качество на изследванията, като участва два пъти годишно в междулабораторни сравнителни изследвания в Национална система за външна оценка на качеството и притежава сертификати за външна оценка на качеството. Участник е в Европейската система за надзор на антибиотичната резистентност.

Лабораторията разполага със съвременна апаратура за микробиологична диагностика, извършване на антибиограми и ELISA ридер за отчитане на инфекциозни серологични изследвания – микробиологични, паразитологични и вирусологични. Отделението разполага със съвременна система за молекулярно-биологична диагностика на инфекциозни заболявания по метода RT-qPCR. Извършват се имунохроматографски изследвания за доказване на H.pylori и C.difficile. Използват аналитични принципи на дейността Спазва се правото на пациента за достоверна и поверителна информация, както и правото на работещите за мотивиран отказ за извършване на изследвания. Така се постига високо качество, сравнимост и надеждност на извършваните медицински изследвания.


В отделението работят началник отделение с признати специалности по Микробиология, Медицинска паразитология и здравен мениджмънт, лекар- с призната специалност по Микробиология, лекар специализант, биолог, четирима медицински лаборанти, дезинфектор, работник дезинфектор и санитар.

Началник Отделение- Д-р Ц. Йовчева-Стоименова

Завършва медицина във ВМИ-София през 1981г.

Работи като участъков педиатър в ОРБ-Търговище от 1981г. до 1985г., от 1985 до 1988г.- клинична ординатура „Микробиология“, ординатор в Микробиологична лаборатория от 1988г. до 1991г.

Началник отделение Микробиология, серология, паразитология и болнична хигиена от 1991г.

Специалности:

  • 1988г.-„Микробиология“
  • 2003г.-„Здравен мениджмънт“
  • 2006г.-„Медицинска паразитология“

Член на Микробиологичното дружество към БАН, член на Българската асоциация на микробиолозите. Участник в програмата за Европейски надзор на антибиотичаната резистентост.

ЕКИП

Д-р Ц.Йовчева-Стоименова

Началник отделение


Д-р Д.Несторова

Лекар


Д-р М.Ахмедов

Лекар специализант


И.Стоянова

Старши лаборант


КОНТАКТИ