"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

ОАИЛ е основно звено в “МБАЛ – Търговище” АД, осигуряващо лечение на всички пациенти с тежки нарушения в жизнените функции, независимо от характера на основното им заболяване. Осъществява денонощна готовност и провеждане на съвременно обезболяване на хирургически интервенции и болезнени процедури, както и интензивно лечение на тежко болни и болни след разширени оперативни интервенции.

Лечебно – диагностичната дейност в ОАИЛ се осъществява съгласно приетия Медицински стандарт по анестезиология и интензивно лечение;
Отделението е базирано в близост до операционната зона с осигурен добър достъп за приемане на пациенти от различни отделения и операционните зали. На територията на отделението са разкрити 10 интензивни легла, две от тях – токсикологични.

Отделението разполага със съвременна апаратура и медицински специалисти, гарантиращи денонощна готовност за овладяване на животозастрашаващи състояния:

  • Хеморагичен шок
  • Кардиогенен шок
  • Ритмогенен шок
  • Травматичен шок
  • Алергичен шок
  • Септичен шок
  • Лечение на остра и хронична болка.

В отделението се работи по следните КП:

114 – Интензивно лечение при коматозни състояния неиндицирани от травма;
115 – Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми;
106.1 – Диагностика и лечение на токсоалергични реакции /при лица над 18 години/;
107 – Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови /при лица над 18 години/.
108- Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне.

ДЕЙНОСТ

Основна цел на дейността на отделението е съхраняване здравето и живота на пациентите чрез диагностика, адекватно наблюдение и интензивно лечение.
ОАИЛ гарантира денонощна безотказна планова и спешна анестезиологична помощ на болните от оперативните отделения в МБАЛ и Търговишка област.
Единствено в ОАИЛ при има възможност да се извършва продължителна,неинвазивна и инвазивна белодробна вентилация /ИБВ/.
ОАИЛ консултира пациентите от всички терапевтични и хирургични отделения отделения на “МБАЛ – Търговище” АД по проблемите на реанимацията и интензивното лечение, парентералното хранене и шокови състояния.
ОАИЛ разполага с отлична материално-техническа база – модерна реанимационна и мониторна апаратура – апарати за изкуствена белодробна вентилация, инфузомати, многофункционални монитори с пулсоксиметри, ларингоскопи с фиброоптика,ехограф ,бронхоскоп , многофункционални реанимационни легла.
Високият професионален опит на специалистите, позволява диагностиката и лечението на болни с остро настъпили нарушения в жизненоважните функции или такива с непосредствена заплаха за живота след сложни оперативни интервенции.

Осигурява се 24-часово наблюдение и лечение от реанимационен екип.


Съвременната анестезиологична апаратура в ОАИЛ, позволява да се работят всички методи на обща, регионална и комбинирана анестезия, с най-съвременни медикаменти и инхалационни анестетици, с оглед осъществяване на “безопасна анестезия” в планов и спешен порядък.
Денонощно е осигурен реанимационен екип от реаниматор-анестезиолог и медицинска сестра на разположение.
В ОАИЛ работят 5 анестезиолози с призната специалност, лекар със специалност „Токсикология“, 1 специализант, 16 медицински сестри, 6 санитари и технически сътрудник.

ЕКИП

Д-р Ширин Мустафа

Началник отделение


Таня Петкова

Старша медицинска сестра


КОНТАКТИ