"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

„Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище”АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.

През годините лечебното заведение се развива до сегашния си вид.

Историята на здравеопазването има своите дълбоки корени в Търговище. Отнася се още в първите години след Освобождението – 1978 г., когато вероятно през месец ноември е открито първото здравно заведение в града. Няколко месеца след това болницата в Ески Джумая /Търговище/ става държавна третостепенна. Първият назначен лекар е Д-р Димо Куюмджиев завършил медицина във Виена. Зданието, използвано за болница е обикновено жилище, в което са разположени 20 легла. Основните специалности, по които са били лекувани пациентите са вътрешни болести, хирургия и инфекциозни болести.

От декември 1906 г. е открита официално новата сграда /масивна, едноетажна/ на болницата. Веднага след това болницата е била обявена за второстепенна и леглата увеличени от 20 на 40. Болните продължават да се обгрижват от 1 лекар и 2 фелдшери.

Годините на войните поставят пред много изпитания болницата. Не достигат финансови средства, снабдяването с лекарства е затруднено, а болести като туберкулозата вземат застрашителни размери. Съставът на болницата остава почти непроменен – 1 лекар, 1 фелдшер /другият преминава на работа в градската амбулатория/, 2 болногледачки, медицински сестри все още не са назначени.

През 1945 г. в таванските помещения на бивша аптека се открива първия родилен дом в Търговище. Първият завеждащ е Д-р Пенев, след него – Д-р Смоленски. Дейността на лекаря подпомагат 3 акушерки и 2 санитарки.

През 1951 г. се открива Околийска болница с главен лекар Д-р Лазаров, която разполага със 65 легла, увеличени до 100 през 1952 г. До този момент град Търговище разполага с поликлиника, родилен дом и тубдиспансер със стационар. С откриването на болницата в стационара се разкриват трите отделения: акушеро-гинекологично със завеждащ Д-р Смоленски, детско отделение със завеждащ Д-р Лазаров и вътрешно, което също се ръководи от Д-р Лазаров. През третото тримесечие се разкрива и хирургическото отделение със завеждащ Д-р Попсавов, който същевременно става и главен лекар. Разкрива се и клинична лаборатория.

В поликлиниката започват да работят кабинети, съответни на отделенията в стационара и още рентгенов к-т със завеждащ Д-р Хинков, к-т УНГ със завеждащ Д-р Рувим Попов и зъболекарски к-т.

По спомени на Д-р М Попов главен лекар по това време „като цяло болницата работеше при много трудни условия поради обстоятелството, че бе разкъсана на различно отдалечени една от друга сгради в града /…/ големи трудности в разкарване /…/. Лекарите бяха затруднени, поради липсата на истинска клинична лаборатория, тъй като в съществуващата имаше само един микроскоп, взет от ветеринарната лечебница.”

През 1959 г. е обособена Окръжна болница гр. Търговище след новото административно-териториално деление на страната и създаването на Търговищки окръг.

На 30 ноем. 1963 г., в присъствието на Министъра на народното здраве тържествено е открита сградата на Окръжна болница, която съществува и до днес като част от целия болничен комплекс.

През 70-те години на миналия век се обособяват като отделения ОАРИЛ, Ортопедия, Урология, вътрешните отделения се профилират: първо със кардио-ревматологичен профил, а второ пулмологичен и нефрологичен профил. Болницата разполага с около 930 души персонал. Едно от имената, което изпъква е това на доц. Чатрафилов завеждащ Хирургично отделение – 1971-1978 г.

Развитието на лечебното заведение продължава интензивно и през 80-те години. Легловият фонд е вече от 760 легла /1980 г/, през 1986 – 820 легла, обслужван от 1 063 души персонал. През тези години са разкрити: хемодиализен център с 6 поста, ІІІ вътрешно отделение, ІІ –ро неврологично, централно приемно отделение, съдебна медицина, за подобряване на детското здравеопазване се разкриват две филиални детски консултации, в поликлиниката се разкрива профилактичен и алергологичен кабинет, в паталогоанатомичното отделение се създава втора хистологична лаборатория, Акушеро-гинекологичен комплекс със 130 легла, включващ родилно отделение, патологична бременност и гинекология, неонатологично отделение, детско стационарно отделение се разделя на детско кърмаческо с 45 легла с ентероколитен сектор и сектор за интензивно лечение и активно наблюдение и детско вътрешно отделение с 35 легла, към Хирургично отделение се разкрива сектор по неврохирургия, Център за психично здраве. Изгражда се и дезинфекционна камера за обработка на постелъчно бельо и дюшеци след всеки изписан болен.

През периода 1980-1986 г. с усилията на целия колектив и неуморната работа на ръководството на Окръжната болница се разширява обхвата на медицинската помощ, усъвършенства се организацията на труда, въвеждат се нови методи на работа. През м. ноември 1984 г. е проведена юбилейна научна сесия, посветена на 108 годишнината от създаването на Окръжна болница Търговище. Отпечатани са научни трудове на болницата, съдържащи научни съобщения и обобщен практически опит от работата на колектива. Болницата започва експериментално внедряване на автоматизирана информационна система от 1985 г. Този експеримент за тогавашните параметри се прави успоредно и в Пловдивската окръжна болница.

През 1987 г. Окръжна болница Търговище е преименувана на Първостепенна общинска болница, а от 1989 г. се нарича Обединена районна болница. Това е свързано с административно-териториалните промени в България. Ръководството полага усилия и в развитието на стопанската и административната дейност на болницата. От 01/01/1988 г. се създава отделение “Информационни и здравно-организационни технологии”; стопанските дейности се обособяват в самостоятелна единица – Дирекция за стопански и спомагателни дейности.

90-те години са време на структурни промени от обективно наложените фактори на „преходния период”: ІІІ-то вътрешно отделение – филиал гр. Омуртаг се преструктурира в Рехабилитационно отделение и се разполага в Профилакториума в местността “Парка” край Търговище; от 01/01/1995 г. Центърът за спешна медицинска помощ се отделя от Обединена районна болница, към нея остава звеното за неотложна медицинска помощ; през 1996 г. се закрива Акушеро-гинекологичният комплекс, създаден 1986. През същата година в сградата на болницата е оборудвана съвременна стерилизационна, дарение от Швейцарския червен кръст. От 1995 г. паровата централа работи с природен газ. В лечебното заведение започва да функционира компютър-томограф. 1999-2000 г. реформите в здравеопазването оказват своето влияние и върху ОРБ Търговище – разделят се стационара и поликлиниката

През 2000 г. “МБАЛ-Търговище”АД – гр. Търговище става правоприемник на Обединена Районна болница – Търговище със Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-19-17/18.08.2000 г.

Бибилиография
Симеонов, Й. и Иван Богданов “Летопис на едно столетие”, Т-ще, 1979 г.
ТД “ДА”-Търговище, Ф1К,оп.7, а.е. 1-14
Ф582, оп.1,2
Ф 868, по 1-5,7
КОНТАКТИ