"МБАЛ-Търговище"АД
гр. Търговище, кв. "Запад"
Централа тел: 0601/ 68 888
E-mail: mbal_trg@mail.bg

Oбява за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.

КОНТАКТИ